استفاده از جرقهزن اتوماتیک هیتر در شرکت گاز گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

پس از چند ماه مطالعه و بررسی شرایط، با انعقاد یک قرارداد، جرقهزن اتوماتیک با قابلیت ارسال پیامک در ایستگاه تقلیل فشار گاز امامزادههاشم سنگر نصب شد. این دستگاه قادر است وضعیت هیتر را به صورت پیامک به تلفن همراه مسووالن گزارش کرده و مجهز به سیستم پایش شعله با استفاده از سنسور یووی است.

از دیگر مزیتهای این دس//تگاه خدمات پس از فروش و پش//تیبانی مناس//ب آن است که به دلیل بومی بودن پیمانکار به راحتی قابل انجام است. الزم به توضیح است در خطوط گاز ورودی شهرها، ایستگاههایی برای تقلیل فشار گاز نصب میشود که در آنها برای جلوگیری از یخزدگی و برقرار بودن جریان گاز پس از کاهش فشار، از گرمکنهایی به نام هیتر استفاده میشود و پایداری شعله در این هیترها با استفاده از جرقهزنهای مناسب و مجهز به فناوریهای جدید از ضروریات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.