احداث خانه بهداشت روستای چشمهکبود

Jahan e-Sanat - - News -

کلنگ احداث خانه بهداش//ت روس//تای چش//مهکبود از تواب//ع شهرستان ایالم بر زمین زده شد. به گزارش »جهان صنعت«، در ابتدای آیینکلنگزنی،رییسدانشگاهعلوم پزشکی ایالم با بیان اینکه در حال حاضر مش//ارکت خیرین در حوزه بهداشتودرماناستانمطلوباست،گفت:باوجودمشارکتهایصورتگرفته در زمینه توسعه بهداشت و سالمت نیازمند افزایش این مشارکتها هستیم و امیدواریم خیرین در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایالم در عرصه خدمت به مردم سهیم باشند. علی دلپیشه با قدردانی از مشارکت خیرین و مردم در حوزه سالمت استان اظهار کرد: نهادینه شدن فرهنگ مشارکت در عرصه سالمت استان نیازمند فرهنگسازی، اطالعرسانی و آگاهیبخشی روزافزون است.وی با بیان اینکه حضور خیرین در حوزه سالمت و بهداشت اجتماعی باید بیش از گذشته گسترش یابد، خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر مهم نتایج مطلوبتریدرعرصهسالمتودرمانکسبشدهوخدماتارزندهتریبهمردم و خصوصا بیماران در استان ارائه میشود.رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به موضوع مشارکتهای بین بخشی و استفاده از ظرفیتهای دیگر دستگاهها، نهادها و بانکها اشاره کرد و گفت: برای بهبود سالمت جامعه باید از توان و ظرفیتدیگردستگاهها،ارگانهاوبانکهایدولتیوخصوصیبهرهگیریشود تا مشارکت در سالمت جامعه رسالتی همگانی تلقی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.