تامین نیازآبی 500 هکتار از اراضی گلستان با سد »شهید قربانی«

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقهای گلستان گفت: سد شهید قربانی بر روی رودخانه س//یاه جوی در محدوده غرب شهرس//تان گنبد کاووس و در روستای ایمر احداث شده و در حال بهرهبرداری است.

ش//عبان رس//ولی اظهار کرد: این س//د جزو سدهای مخزنی بزرگ اس//تان است و معادل شش میلیون مترمکعب قابلیت ذخیره دارد و قادر است به میزان حدود 500 هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش آبیاری قرار دهد.

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقهای استان گلستان افزود: طول تاج س//د مذکور هزار و 200 متر و ارتفاع متوس//ط از کف مخزن حدود ش//ش متر است. این سد دارای س//رریز تنظیمی اس//ت که در س//ال 95 اجرا و در قالب اعتبارات پروژههای مرمت و بازسازی تاسیسات آبی بهرهبرداری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.