تودیع و معارفه مدیران شرکت آبفای استان تهران

Jahan e-Sanat - - News -

در مراسم تودیع و معارفه مدیران آبفای تهران که با حضور معاونان آبفای استان،معاونانومدیرانآبفایجنوبغربیاستانتهرانوهمچنینمدیرعامل اسبقاینشرکتبرگزارشد،طیحکمیازسویرییسهیاتمدیرهومدیرعامل آبفای استان تهران، ابوالفضل صدرائیه به سمت مدیرعامل آبفای جنوب غربی و همزمان نیز طی حکمی از سوی محمد پرورش مدیرعامل آبفای استان تهران، سید مهدی موسوی به سمت مشاور مدیرعامل استان منصوب شد. گفتنی است در این مراسم ضمن تقدیر لوحهای جداگانهای از سوی مدیرعامل آبفای استان تهران و همچنین معاونان و مدیران آبفای جنوب غربی استان تهران از زحمات و تالشهای صادقانه موسوی در مدت زمان تصدی مدیرعامل آبفای جنوب غربی از او تقدیر شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.