کمک کارکنان شرکت برق گلستان به زندانیان

Jahan e-Sanat - - News -

کارکنان نیکوکار شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اهدای 130 میلیون ریال در جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان غیرعمد استان گلستان شرکت کردند. روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلس//تان اعالم کرد: کارکنان این ش//رکت مبلغ 130 میلیون ریال از حقوق خود را به این امر خداپسندانه اختصاص دادند که این مبلغ پس از کس//ر از حقوق خردادماه پرس//نل به حساب ستاد دیه استان گلستان واریز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.