عملكرد مالي سال 95 »كاسپين«

Jahan e-Sanat - - News -

از آنج//ا كه صورتهاي مالي بانكها تاكنون به صورت كامال ش//فاف گزارش نش//ده، الزم است كه بانك مركزي در راس//تاي ش//فافيت بيش//تر، الزامات مدنظر خود را به جد دنبال و از طرفي حسابرس//ان بانكها نيز درخصوص آنچ//ه حسابرس//ي ميكنند، اطمينان كس//ب كرده و به آنچه واقعيت است عمل كنند. مديرعامل كارگزاري بانك صنعت و مع//دن، اقتضائات و لوازم اجرايي ابالغيه جديد بان//ك مركزي به بانكه//ا درخصوص تنظيم صورتهاي مالي طبق الگوهاي نمونه بانك مركزي و س//ازمان بورس و اوراق بهادار را تشريح كرد. محمد ثريانژاد به سنا گفت: با توجه به اينكه صورتهاي مالي بانكها ش//فاف نيست، الزم است كه بانك مركزي براي شفافيت، الزامات مدنظر را دنبال و از طرفي حسابرسان بانكها نيز كه حسابرسي ميكنند، اطمينان كس//ب كرده و به آنچه واقعيت است عمل كنند. وي در پاس//خ به س//والي درباره عكسالعمل بانكه//ا به اين موض//وع افزود: بانكه//ا از نظر عمل به موارد خواسته ش//ده به دو دسته تقسيمبندي ميشوند؛ دس//ته اول بانكهايي كه تاكن//ون صورتهاي مالي خود را بهگونهاي ارائه دادهاند كه با واقعيت موجود براي آنها تفاوت چنداني نداشته است و در عمل، بيشتر اين بانكها خصوصي واقعي بوده و فعاليتهاي گس//تردهاي به مانند بانكهاي شبهخصوصي ندارند. لذا مقاومت چنداني براي موارد خواس//ته شده ندارند. ثريانژاد در بيان واكنش گروه دوم بانكها به ابالغيه اخير بانك مركزي درخصوص تهيه صورتهاي مالي طبق الگوهاي نمونه اظهار داشت: ساير بانكها كه عموما ش//بهخصوصي هس//تند، در سالهاي گذشته از بيشترين محلي كه صدمه ديدهاند، بخش سود شناساييش//ده براي مطالب//ات دولتي و همچنين هزينه مطالبات مشكوكالوصول و سود فروش سرمايهگذاريها بوده است. مديرعامل كارگزاري بانك صنعت و معدن ادامه داد: در بخش مطالبات مشكوكالوصول بخش اعظمي از هزينههايي كه بايد مورد شناسايي قرار ميگرفت، شناسايي ش//ده است و در نهايت امس//ال در مقايسه با مقدار سال 94 مبلغ قابل توجهي نخواهد بود. به گفته ثريانژاد، سود شناساييش//ده از مطالبات دول//ت مهمترين بخش ابهام در صورتهاي مالي اس//ت كه براس//اس شفافسازي كه سازمان بورس قبل از بازگشايي نمادها عنوان كرده است، از سوي بانكها نياز به ارائه مستندات دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه اصالح صورتهاي مالي بانكها تا چه حد تضميني براي پايان سودهاي كاغذي آنها خواهد بود، گفت: اصالح در ساختار صورتهاي مالي بانكها، با توجه به آنكه سهم بزرگي از كليت بازار را دارد، ميتواند بر واقعي شدن سود در اين بازار كمك كند اما نقطه پاياني نميتواند باشد. مديرعامل كارگزاري بانك صنعت و معدن در تشريح اين موضوع افزود: در بسياري از شركتها امكان مديريت سود به حد كافي وجود دارد و نظارت چنداني جز حسابرس//ي شدن صورتهاي مالي، روي آنها وجود ندارد.

مش//موالن س//هام عدالت تا پايان شهريور 96 مهلت دارند براي دريافت سود سهام، شماره شباي بانكي خود را وارد سامانه سهام عدالت كنند. به گزارش تسنيم؛ در پي راهاندازي سامانه سهام عدالت از اسفندماه سال گذشته و به دنبال آن آغاز ثبت ش//ماره ش//باي حس//اب بانكي مش//موالن در اين س//امانه از اواخر فروردينماه امسال، مشموالن براي دريافت س//ود سهام عدالت ساالنه خود تا پايان ش//هريورماه امسال مهلت دارند تا اقدام به ورود شماره شباي حساب بانكي خود در اين سامانه به نشاني www.samanese.ir كنند. بر اين اس//اس مشموالن س//هام عدالت بايد درخصوص ارائه شماره حساب شباي بانكي خود براي دريافت سود اين سهام مواردي را رعايت كنند كه در اين راس//تا براي داشتن شماره حساب شبا نياز به باز كردن حساب جديد تحت هيچ عنواني توسط مشموالن نيست و تمامي حسابهاي بانكي آنها شماره شبا دارند. همچنين شمارهحساب شباي مورد نظر براي دريافت س//ود سهام عدالت نبايد به حساب مسدودشده تعلق داشته باشد. به عالوه اينكه اگر مدت زمان زيادي اس//ت كه مشموالن از يك حس//اب استفاده نكردهاند يا روي آن چك برگشتي دارند، ميتوانند در مورد مسدود يا فعال بودن آن حس//اب از بانك مربوطه س//وال كنند. افزون بر اين شمارهحساب شباي بانكي مشموالن سهام عدال//ت كه متعلق به حس//ابهاي دو امض//ا و هر گونه حس//اب مش//ترك اس//ت نيز براي دريافت س//ود سهام عدالت پذيرفته نميشود. اين گزارش ميافزايد مشموالن سهام عدالت براي دريافت سود سهام خود نميتوانند از شمارهحساب شبا مربوط به حسابهاي حقوقي و شركت براي سهام عدالت اس//تفاده كنند. همچنين سود سهام عدالت به صورت انفرادي واريز ميشود، مثال اگر اعضاي خانواده سه نفر هستند، بايد به ازاي هر كدام از آنها يك شمارهحساب شبا كه به نام خودشان باشد وارد شود. بر پايه اين گ//زارش؛ براي كودكان و افراد تحت تكفل زير سن قانوني نيز بايد شمارهحساب شباي بانكي به نام خود آنها وارد سامانه شود. به عالوه اينكه سود سهام عدالت به حساب سرپرست خانوار يا قيم قانوني فرد واريز نميشود. زماني كه ش//ماره شباي حساب بانكي توسط مشموالن براي دريافت سود سهام وارد سامانه اين سهام به نشاني www.samanese.ir ميشود، تنها پيامكي كه از سوي اين سامانه براي افراد ارسال ميشود، در صورتي است كه شمارهحساب شباي وارد شده با نام مشمول سهام عدالت مطابقت نداشته باشد. به همين دليل پيامكهاي ديگر كه تحت عنوان س//هام عدالت از شمارههاي ناشناس ارسال ميش//وند نبايد مورد توجه مشموالن قرار گيرد. گفتني است مدت زمان تطبيق و تاييد يا رد شمارهحساب شبا يا نام فرد حدود 15 روز است و سازمان خصوصيسازي از طريق بانك مركزي و بانكهاي عامل شمارهحس//اب شباي اعالمشده را با نام فرد تطبيق ميدهد.

داروسازي كاسپين تامين صورتهاي مالي يك ساله منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 150 ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده منتش//ر كرد. شركت داروسازي كاس//پين تامين در سال گذشته مبلغ يكهزار و 808 ميليارد و 113 ميليون ريال درآمدهاي عملياتي كسب كرد. از درآمد عملياتي اين شركت، بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 662 ميليارد و 527 ميليون ريال رس//يد. از س//ود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 594 ميليارد و 624 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر شد و با افزوده شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن سود خالص دوره به مبلغ 389 ميليارد و 248 ميليارد به دست آمد و بر اين اساس مبلغ دو هزار و 595 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته ش//د كه نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل سه درصد افزايش نشان ميدهد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 475 ميليارد و 162 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي »كاسپين« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.