اعالم زمان پرداخت سود ايرانترانسفو

Jahan e-Sanat - - News -

سهامدارانشركتايراترانسفوازتاريخ31 آبانماهسالجاريسودسهام سالمالي59 خودرادريافتخواهندكرد.اينشركتباانتشاراطالعيهاي برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را منتشر كرد. براساس اين گزارش، سهامداران شركت ايرانترانسفو كه تعداد يك تا 10 هزار س//هم دارند از تاريخ 13 تا 25 آبانماه امسال، سهامداران داراي 10 هزار تا 20 هزار سهم از تاريخ 27 آبان تا 9 آذر ماه امسال، سهامداران داراي 20 هزار تا 30 هزار سهم از تاريخ 11 تا 23 آذر ماه امسال، سهامداران داراي 30 هزار و يك تا 40 هزار سهم از تاريخ 25 آذرماه تا 7 ديماه امس//ال، سهامداران داراي 40 هزار و يك تا 50 هزار س//هم از تاريخ 9 دي تا 21 دي ماه، س//هامداران داراي 50 هزار و يك تا يكصد هزار س//هم از تاريخ 23 دي تا 5 بهمنماه 69، سهامداران داراي يكصد و يكهزار سهم تا 200 هزار سهم از تاريخ 7 تا 19 بهمنماه امسال وسهامدارانداراي002 هزارسهمبهباالازتاريخ12 تا03 بهمنماهسال 96 سود سهام سال گذشته خود را دريافت خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.