مسوولیتبدوناختیار

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

»جهان صنعت«- ش//ايد به جرات بتوان گف//ت يكي از پرحاش//يهترين وزارتخانههاي دولت روحاني وزارتخانه كشاورزي است. بازار نابس//امان كاالهاي اساس//ي و افزايش قيمت مواد غذايي در پيك مصرف و مناس//بتهاي خ//اص نهتنها صداي م//ردم را در آورد بلكه يكي از موضوعات مهمي بود كه در مناظرات انتخاباتي توسط رقباي حسن روحاني به چالش كشيده شد. با اين حال مردم اميدوارند با تغيير برخي سياستها دولت بتواند پرونده مشكالت بازار را ببندد.

قرار بود با اج//راي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كش//اورزي، بازار و تج//ارت در كنار توليد قرار گي//رد و بتواند با اهداف مديريت بازار، مديريت تجارت و مديريت توليد همزمان در يك سيستم و هماهنگ با آن تنظيم ش//ود كه متاس//فانه اين اتفاق آثار كمرنگي داشت.

در همي//ن رابطه يك كارش//ناس اقتصاد كش//اورزي داليل شكس//ت وزارت جهاد در اج//راي قانون تمركز را تش//ريح كرد و گفت: اجراي اين قانون نيازمند تشكلهاي تخصصي است تا از طريق آنها بتوان زنجيرههاي عرضه را ايجاد و مديريت كرد.

فاطمه پاسبان درباره داليل عدم موفقيت وزارت جهاد در اجراي قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي با بيان اينكه قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش كش//اورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر مفهومي و انديش//هاي درست و بجا بود، به مهر گفت: موضوع زنجيره عرض//ه و ارزش ايجاب كرده است كه فعاليتهاي مختلف و مرتبط مستقيم به بخش كشاورزي در يك جا متمركز باشد تا بتوان برنامه بهينه و مطلوب براي دستيابي به اهداف مشخصي همچون كارايي و بهرهوري، امني//ت غذايي، غ//ذاي س//الم و حفاظت از محيطزيست فراهم شود.

اين كارشناس اقتصاد كشاورزي اضافه كرد: ب//ا اجراي اين قانون قرار بود بازار و تجارت در كنار توليد قرار گيرد و بتواند با اهداف مديريت بازار، مديريت تجارت و مديريت توليد همزمان در يك سيستم و هماهنگ با آن تنظيم شود كه متاسفانه اين اتفاق آثار كمرنگي داشت.

وي اف//زود: در آييننامه اجرايي اين قانون كه در تاريخ شش//م اس//فند 1392 از سوي مع//اون اول رييس جمهور ابالغ ش//د، ضمن تاكي//د بر تمركز وظاي//ف و اختيارات مربوط به بخش كش//اورزي در م//ورد محصوالت و كاالهاي اساسي )زراعي، باغي، گياهان دارويي، محصوالت دامي و طي//ور و آبزيان( و صنايع تبديلي بالفصل در وزارت جهاد كش//اورزي، وظايفي همچون تدوين راهبردها، سياستها، تعرفههاي تجاري، دس//تورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصوالت و كاالها و صنايع تبديل//ي مرتبط با رعايت قواني//ن و مقررات مربوط به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد.

اين فعال اقتص//ادي عنوان كرد: همه اين وظايف وارد بدنه وزارتخانهاي ش//د كه الفباي مديري//ت تجارت و مديريت ب//ازار و مديريت اقتصادي سيستمي را نميدانست و بسترهاي مناسب هم مهيا نشده بود.

پاس//بان مهمترين چالشهايي كه باعث كمرنگ ش//دن آثار اقدامات وزارت جهاد در زمينه تنظيم بازار ش//ده را مورد اش//اره قرار داد و گف//ت: از جمله اين م//وارد ميتوان به عدم بسترس//ازي مناس//ب و امكانس//نجي درخصوص زمان و چگونگي تفويض اختيارات به وزارت جهاد كشاورزي اشاره كرد. الزم بود قبل از اجرايي كردن اين قانون از نظر نيروي متخصص، مديران متخصص، ابزارهاي اجرايي براي كار، فرآيندها و شيوه، بانكهاي اطالعاتي، رصد و پيمايش بازار، انتقال تجارب از وزارت بازرگاني و صنايع به وزارت جهاد كش//اورزي، آموزشهاي تخصصي و حرفهاي به كارشناسان و مديران در زمينه مديريت سيس//تم توليد، بازار و تجارت و بس//ياري موارد ديگر اقدامات الز م انجام ميش//د كه اين اقدام انجام نش//د و ام//روز خأل واضح و روش//ن اين موارد كامال مشهود است.

اين كارش//ناس اقتصاد كش//اورزي با بيان اينكه بخش كشاورزي و مواد غذايي همچنان در ح//وزه مداخلهه//اي س//ازمان حمايت از حقوق توليدكنن//دگان و مصرفكنندگان يا تعزيرات حكومتي باقي مانده است، ادامه داد: متاسفانه با وجود ابالغ اجراي اين قانون كه بايد امكانات و اختيارات تمام ابزارهاي ساختاري برنامهريزي و تنظيم بازار محصوالت كشاورزي به وزارت جهاد كش//اورزي س//پرده شود اما

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران از واردات آبمي//وهاي به اي//ران كه متعلق به يكي از وابس//تگان آلس//عود است، خبر داد و اعالم ك//رد: اين محص//ول وارداتي، توليد شركتي است كه تحت نام موهوم »الخليج« فعاليت ميكند.

به گزارش ايسنا، بيژن پناهيزاده با تاكيد بر اينكه آبميوههاي بسيار باكيفيتي در داخل كش//ور توليد ميشوند، اظهار كرد: طي چند سال گذشته برخي افراد با واردات محصوالت از كشور عربستان اين محصوالت وارداتي را در داخل كش//ور مورد استفاده قرار ميدهند كه به طور ويژه يكي از اين محصوالت مربوط به ش//ركتي است كه حتي نام آن هم داراي اشكال است.

وي ادامه داد: گفته ميش//ود اين شركت متعلق به يكي از وابس//تگان آلسعود بوده و حال پرس//ش بنده اين اس//ت كه آيا واردات كاال از كش//ور عربستان با توجه به مشكالتي كه آنها طي چند سال گذشته ايجاد كردهاند، درست است يا خير.

عالوه بر اين مسووالن بايد پاسخگو باشند ك//ه چه اف//رادي و از چه طريق//ي ميتوانند چني//ن محصوالتي آن هم به ميزان بس//يار زياد به داخل كشور وارد كنند؟

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با طرح اين پرسش كه آيا نظارتي بر واردات هنوز دخالتهايي خارج از حيطه وزارت جهاد كشاورزي است مثل كميته تنظيم بازار.

وي با اشاره به اينكه بحث نظارت و كنترل ب//ر قيمت و كيفي//ت كاال در اختي//ار وزارت جهاد كشاورزي نيست، گفت: بنابراين چگونه ميتوان انتظار داشت وزارت جهاد كشاورزي مديريت بازار محصول كشاورزي را داشته و بعد پاسخگوي نوسانات قيمت در بازار يا كاالهاي با كيفيت نامناسب باشد.

پاسبانافزود:واسطههاكهحلقهاتصالتوليدبه مصرفنهاييهستندهيچگاهدركنترلونظارت وزارت جهاد كش//اورزي قرار نگرفتهاند چگونه ميتوان مديريت بازار و كنترل قيمتها را داشت در حالي كه نه عمدهفروشان و نه خردهفروشان )اصناف و ساير نهادها( در حيطه كنترل و نظارت وزارت جهاد كشاورزي نيستند.

وي تصريح كرد: مطالعات نش//ان ميدهد عمده افزايش قيمت ب//راي مصرفكننده در فاصله بين دريافت محصول از توليدكننده تا مصرفكننده نهايي اتفاق ميافتاد كه اين مسير چنين محصوالتي به كشور انجام ميشود يا خي//ر، بيان كرد: اگر اين محصول به ش//يوه رسمي به كشور وارد ميشود بايد در ارتباط با آن بازنگري شود. عالوه بر اين اگر محصول موردنظر به صورت قاچاق به كشور وارد شده، مس//ووالن ذيصالح بايد هرچه سريعتر در ارتباط با آن تصميمگيري كنند.

پناهيزاده افزود: پرسش بنده اين است كه آيا ارزهايي كه به س//ختي وارد كشور ميشود، درس//ت اس//ت كه به اي//ن راحت//ي تقديم به هي//چگاه در حيطه رصد و پايش وزارت جهاد كشاورزي نبوده است.

پاسبان مطرح كرد: همچنين موضوع قاچاق كاال بزرگترين معضل مديريت تجارت، بازار و توليد است كه متاسفانه در كشور به داليل مختلف از جمله رانت اقتصاد و فساد اين اتفاق حت//ي با ممنوعيت ورود برخي محصوالت به راحتي در كشور اتفاق ميافتد و محصول قاچاق در بازار عرضه ميش//ود و آنهايي كه مسوول نظارت و كنترل بر قيمت بازارها هس//تند كه وزارت جهاد كشاورزي نيست، قاطعيت خاصي براي جلوگيري از عرضه كاالي قاچاق ندارند.

وي ادامه داد: نكته مهم ديگر اينكه بخش كشاورزي همانند صنعت بلندگوي رسا ندارد، بهرهبرداران هنوز متش//كل نش//ده و يكصدا نيستند تا بتوانند مطالبه حقوق خود را كنند بنابراين اجراي اين قانون نيازمند تشكلهاي قوي و حرفهاي و تخصصي اس//ت تا از طريق آنها بتوان زنجيرههاي عرضه را ايجاد، نظارت و مديريت كرد. متاس//فانه هنوز تش//كلهاي بخش كش//اورزي در همه موارد انتظار كمك دولت را دارند و نميتوانند دور يك ميز با هم وارد گفتمان شده و براي منافع گروهي و ملي تصميمگيري كنند.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ميزان و ح//دود دخالت دولت در ب//ازار محصوالت كشاورزي با ميزان مسووليت و پاسخگويي آن همخواني ندارد، تصريح كرد: هنوز مش//خص نيست دولت از چه حد و حدود نوسانات قيمتي مجاز است در بازار دخالت كند به محض اينكه يك درصد تغيير در قيمتها ايجاد ميش//ود و رس//انهها به عمد يا غيرعمد اين موضوع را بزرگنمايي ميكنند و مس//اله به يك بحران سياسي تبديل ميشود.

وي گفت: اين درحالي اس//ت كه در همه جاي دنيا پذيرفته شده است كه بازار محصوالت كشاورزي داراي نوسان است و تا اين نوسانات بحراني نشده، دولت دخالت نميكند بنابراين تش//كلهاي توانمند باي//د در زنجيره عرضه مشكل را خود رصد و حل كنند و تنها دولت در مواقع اضطراري وارد موضوع شود.

پاسبان تاكيد كرد: در مديريت كنوني بخش كش//اورزي ما تئوريس//ين و متفكر اقتصادي نداريم. هيچ صدايي از بخش كشاورزي شنيده نميشود و هيچگاه متخصصان اقتصادي براي بخش كش//اورزي دور هم جمع نشدهاند كه صداي بخش شوند، اشكاالت را بگويند و بعد مطالبه كنند.

كشورهايي نظير عربستان و حاميان آنها شود؟

ب//ه گفته مع//اون خانه صنع//ت، معدن و تجارت ايران، اين آبميوه وارد ش//ده به ايران از كشور عربس//تان مربوط به شركتي به نام اتح//اد خليج لالغذيه اس//ت كه تحت عنوان موهوم الخليج فعاليت ميكند. „ هيچ نوشيدني »عربي« مجوز واردات به ايران ندارد

در همين رابطه مع//اون اداره كل نظارت بر فرآوردههاي غذايي سازمان غذا و دارو در پاسخ به اخباري مبني بر واردات نوعي آبميوه عربي به ايران تاكيد كرد: چندين سال است براي هيچ نوش//يدنياي از كش//ورهاي عربي بهويژه عربس//تان س//عودي و ام//ارات مجوز واردات صادر نشده است.

»صب//اح« در ادام//ه توضيحات//ش درباره »واردات نوعي نوشيدني عربي به نام الخليج و منتس//ب به يكي از وابس//تگان آلسعود« ضمن رد اين موضوع افزود: حتي دو فرآورده نوشيدني هم كه از ساليان بسيار قبل مجوز داشتهاند، ديگر موفق به اخذ مجوز جديد از اين اداره كل نشدهاند.

وي ادامه داد: درخصوص اين مورد خاص هم به صراحت اعالم ميش//ود كه نوشيدني مذك//ور داراي مجوز نب//وده و احتمال اينكه بهصورت قاچاق وارد شده باشد، وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.