مذاكرات ايران با بالروس براي واردات شيرخشك و كره

Jahan e-Sanat - - News -

از ق//رار معل//وم اي//ران عالقهمن//د ب//ه واردات لبنيات و فرآوردههاي گوشتي از بالروس اس//ت و در م//ورد خريد ش//ير خشك و كره با بالروس در حال مذاكره است.

در همي//ن رابط//ه لئوني//د مارينيچ، معاون وزير كش//اورزي و م//واد غذايي ب//الروس گفت: ايران عالقهمند به واردات لبنيات و فرآوردههاي گوشتي از بالروس است.وي طي روزهاي گذشته در راس هياتي براي مذاكره بر س//ر موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيايي به تهران سفر كرده بود.

در جري//ان اين س//فر، هيات بالروسي با مديران ارشد اتحاديه دامپزش//كي ايران و بخش امور بينالمل//ل و نهادهاي تخصصي وزارت كش//اورزي اي//ران ديدار و مذاكره داش//ته اس//ت. عرضه لبني//ات و فرآوردههاي گوش//ي مهمترين موضوعهاي مذاكرات بوده است.

لئونيد مارينيچ گفت: مذاكرات در مرحله نخست در مورد عرضه شير خش//ك بدون چربي، شير خش//ك كام//ل و كره ب//ود. در حال حاض//ر اين نوع محصوالت تولي//د ب//الروس در ب//ازار ايران حضور ندارند.

اما در آس//تانه مذاكرات، يك هيات ايراني به ايران سفر داشت و نس//بت به واردات محصوالت لبني از كشور ابراز تمايل كرد.

اكنون ما بايد يك سياس//ت قيمتگذاري هوش//مندانه را در پيش بگيريم ت//ا اطمينان يابيم كه محصوالتم//ان از نظر قيمت با كاالهاي توليدي كش//ورهاي استراليا، نيوزيلند و هند قابليت رقابت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.