واردات دام از قزاقستان

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- واردات دام زنده سبك براي اولين بار به صورت قانوني و تحت نظارت مراجع مرتبط و با پيادهسازي اصول و ضوابط دامپزشكي و سالمت انجام شد.

در همي//ن رابط//ه فرهاد آگاه//ي، رييس انجم//ن واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي با اشاره به واردات دام زنده سبك براي اولين ب//ار به ص//ورت كامال قانوني، به فارس گفت: بح//ث واردات قانوني و رسمي دام زنده از كشور قزاقستان از آخرين ماههاي سال گذشته به منظور تنظيم بازار و تعادل بخشي به قيمت گوشت قرمز در دستور كار قرار گرفت و براين اس//اس اولين محموله دام زنده وارداتي، روز گذشته وارد كشور شد.

رييس انجمن واردكنن//دگان فرآوردههاي خام دامي ايران افزود: اي//ن محموله با همكاري مس//ووالن س//ازمان دامپزش//كي، معاونت بازرگاني وزارت جهاد كش//اورزي و انجم//ن فرآوردههاي دام خامي اتاق بازرگاني ايران وارد كش//ور شده و تمام شرايط قانوني دو كشور را طي كرده است.

وي ادامه داد: واقعيت اين اس//ت كه به دليل اختالف قيمت قابل توجه در قيمت گوشت قرمز در خارج و داخل مرزهاي شرقي كشور، سالهاس//ت كه مس//ووالن، با معضل واردات غيررسمي و غيرقانوني دام زنده از مرزهاي ش//رقي دس//توپنجه نرم ميكنن//د و اين براي اولين بار است كه اين موضوع به صورت كامال قانوني و تحت نظارت مراجع مرتبط و با پيادهس//ازي اصول و ضوابط پزشكي و سالمت در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.