ﻳﻜﻪ ﺗﺎﺯی ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

Jahan e-Sanat - - News -

شركت انگليسي بريتيش پتروليوم، ناش//ر يكي از معتبرترين گزارشهاي بخش انرژي جه//ان در گزارش »مرور آم//اري انرژي جهان «2017 با اش//اره به افزايش برآورد ذخاير نفتي و كاهش ذخاير گازي كشور اعالم كرد همچنان رتبه نخست ذخاير گازي و چهارم ذخاير نفتي جهان از آن ايران است.

اين شركت در گزارش خود به حجم ذخاير اثباتش//ده گاز در جهان و ايران پرداخته است كه بر اين اساس، حجم كل ذخاير گازي جهان در پايان س//ال 2016 برابربا6/681 تريليونمترمكعب برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 1/2 تريليون مترمكعب كاهش يافته است. ذخاير گازي جهان در پايانسال5102 بالغبر4/581 تريليون مترمكعب برآورد شده است.

بر اساس اين گزارش، حجم ذخاير گازي ايران در سالهاي 2015 و 2016 معادل 33/5 تريليون مترمكعب عنوان شده است كه اين رقم در گزارش سال گذشته براي سالهاي 2015 و 2014 مع//ادل 34 تريليون مترمكعب برآورد شده بود.به اين ترتيب بريتيش پتروليوم برآورد خود از ميزان ذخاير گازي ايران را كاهش داده اس//ت و سهمي كه براي اي//ران از كل ذخاير گازي جهان برابر با 18/2 درص//د عنوان ك//رده بود، به 18 درصد كاهش داده است.

اما ايران همچنان بزرگترين دارنده ذخاير گازي جهان به شمار ميرود.

روس//يه پس از ايران با ذخاير 32/3 تريليون مترمكعبي در رتبه دوم و قطر 24/3اب تريليونمترمكعبدررتبهسوم از اين نظر قرار گرفتهاند.

شركت انگليسي بريتيش پتروليوم از سال 2012 برآورد خود از حجم ذخاير گازي روسيه را اصالح و ايران را كه پيش از اين در رتبه دوم قرار داشت به عنوان بزرگتري//ن دارنده ذخاير گازي جهان معرفي كرده است. در سال هاي گذشته، حجم ذخاير گازي روس//يه بيش از 44 تريليون مترمكعب برآورد شده بود.

ايران سومين توليدكننده گاز در جهان

شركتبريتيشپتروليومهمچنيندر بخش ديگري از گزارش خود اعالم كرد ايرانباتوليد4/202 ميلياردمترمكعب گازدرسال6102 همچنانجايگاهسوم خود را حفظ كرده است.

اين ش//ركت انگليس//ي در گزارش »م//رور آماري انرژي جه//ان ،«2017 مي//زان توليد گاز ايران تا پايان س//ال 2016 يعني پي//ش از لغو تحريمها را 202/4 ميليارد مترمكعب برآورد كرده كه نسبت به سال 2015 از افزايش 6/6 درصدي برخوردار شده است.

براس//اس اين گ//زارش، توليد گاز ايران در س//ال 2015 نيز نس//بت به س//ال 2014 افزاي//ش 5/7 درصدي را ش//اهد بود. سهم ايران از كل توليد گاز جهان در س//ال گذشته ميالدي 5/7 درص//د بوده اس//ت و اي//ران در سال 2015 با كنار زدن قطر، سومين كشور توليدكننده گاز در جهان شده ب//ود و در س//ال 2016 اين جايگاه را حف//ظ كرد.ايران ب//ا دارا بودن 33/5 تريليون مترمكعب حجم ذخاير گازي اثباتش//ده، بزرگترين مالك ذخاير گازي در جهان به شمار ميرود.تا سال ،2014 ايران پس از آمريكا، روسيه و قطر، چهارمين كشور توليدكننده گاز در جهان بود كه اين جايگاه در س//ال 2015 يك پله ارتقا پيدا كرده است.

آمري//كا ب//ا تولي//د 749/2 ميلياردمترمكع//ب گاز بزرگتري//ن توليدكننده گاز جهان شناخته شده و روسيه با 579/4 ميليارد مترمكعب در رتبه دوم قرار دارد. قطر با توليد 181/2 ميليارد مترمكعب پس از ايران در رتبه چهارم قرار دارد.

براساس اين گزارش توليد گاز جهان نيز در س//ال 2016 افزايش داش//ته و به طور متوس//ط ب//ه 3551/6 ميليارد مترمكعب رس//يده است. توليد جهاني گاز در اين سال نسبت به رقم 3530/6 ميليارد مترمكعبي سال پيش از آن 21 ميليارد مترمكعب افزايش داشته است.

„ ساالنه05ميلياردمترمكعبگاز مازاد خواهيم داشت

در همين حال يك كارشناس انرژي گفت: طي پنج سال آينده ايران ساالنه حدود 50 ميليارد مترمكعب گاز براي صادرات خواهد داش//ت كه صادرات به اروپا يكي از گزينههاي مطرح است.

نرس//ي قرب//ان، مدير كميس//يون محيطزيس//ت و انرژي ات//اق بازرگاني بينالملل//ي در ايران گف//ت: بعد از لغو تحريمها، اروپا به ايران كمك كرده كه صادرات انرژي خود را افزايش دهد.

اين كارش//ناس انرژي افزود: »پس از آنك//ه تحريمها عليه ايران لغو ش//د، صادرات نفت ايران روزانه يك ميليون بشكه افزايش داشت... اروپا يك فاكتور مهم در اين افزايش بود. افزايش خريد توسط شركتهاي انرژي و تجار اروپايي آغاز و در طول زمان بيش//تر شد تا اين مساله امكانپذير شود.«

به گفته قربان، از سال 1975 يعني زمان//ي كه خط لوله اي//گات )ايران گاز ترانكالين(طراحيوبرايصادراتساالنه 30 ميلياردمترمكعبگازبهاروپاساخته ش//د، صدور گاز به اروپا يكي از اهداف ايران بوده است.

ب//ه گ//زارش تس//نيم وي افزود: »انق//الب، جن//گ ب//ا ع//راق و ديگر حوادث ه//دف اين پروژه را به تامين نياز داخل//ي تغيير داد. ايده ارس//ال گاز به اروپا از طريق تركيه از مس//ير س//وريه )قبل از جنگ داخلي( مورد توج//ه بوده اما كاري در اينباره انجام نشده است.« وي گفت بخشي از اين مس//اله به دليل كمبود گاز در داخل ايران هنگام زمس//تان اس//ت. »امروز تقاضاي داخلي به اندازه توسعه صنعت گاز در حال افزايش نيس//ت. طي پنج س//ال آينده ايران س//االنه حدود 50 ميليارد مترمكعب گاز براي صادرات خواهد داشت.

ح//دود 9 ميلي//ارد مترمكعب از آن به عراق خواهد رفت. پاكس//تان، هند و اروپا هم ممكن است در برنامه باش//ند و همچنين صادرات الانجي هم احتماال م//ورد توجه قرار خواهد گرفت.«

وي خاطرنش//ان كرد ايده صادرات ب//رق به جاي گاز موضوع بحث فراواني در ايران قرار گرفته است. »اين به دليل تغيي//رات در قيمت نف//ت بوده كه گاز هم براساس آن قيمتگذاري ميشود. همچنين سرمايهگذاري سنگيني براي احداث خط لوله انتقال گاز به اروپا الزم است كه با توجه به اتكا به تركيه به عنوان يك مسير ترانزيتي توجيه اقتصادي آن چندان مشخص نيست.«

»يك جايگزين ديگر، كنسرسيومي اروپايي است كه در خط لوله انتقال گاز در ايران و تركيه س//رمايهگذاري كند و گاز را با قيمتي مشخص خريداري كند و مسوول انتقال و بازاريابي آن و مهمتر ازهمهامنيتاينعملياتباشد.البتهاين سناريويي بسيار غيرمحتمل است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.