ساخت ميني الانجي در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

سال 2012 بود كه با تشديد تحريمها عليه ايران شركت لينده آلمان طرح »ايران الانجي« را نيمهكاره رها كرد و به كشور خود بازگشت.

اين طرح تا آنجا پيش رفت كه دو مخزن ذخيرهس//ازي، يك اسكله و يك نيروگاه تامين برق آن ساخته شد و تا امروز به صورت نيمهكاره باقي مانده است.

طي پنج س//ال گذش//ته ايران به دليل عدم دستيابي به تكنولوژي مايعسازي گاز طبيعي موفق به تكميل اين پروژه نشد تا آنكه هفته گذشته باالخره نخستين گام براي دستيابي به اين تكنولوژي برداشته شد.

ايران قراردادي را با كنسرسيومي متشكل از شركتهاي كرهاي امضا كرده كه نتيجه آن دستيابي به تكنولوژي »ميني الانجي« طي چهار س//ال آينده و در ادامه مس//ير ساخت واحدهاي الانجي نه تنها براي ايران بلكه براي هر كش//ور خواهان اين تكنولوژي است. قراردادي بسيار مهم كه ايران را به جمع چهار كشور دارنده اين تكنولوژي وارد خواهد كرد.

در همين راستا مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران از سرمايهگذاري مشترك ايران و كرهجنوبي به ميزان 20 ميليون دالر براي توسعه واحدهاي ميني الانجي از نوع ايزوكانتينر توسعهيافته ‪(ISO Container)‬ خبر داد و گفت: زمانبندي پيشبيني شده براي همكاري فني- تحقيقاتي دو كشور، چهار ساله است.

سعيد پاكسرشت، مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران در يك نشست خبري در اينباره گفت: كرهجنوبي يكي از بزرگترين واردكنندگان گاز بهصورت الانجي است كه با وجود بيبهره بودن از نعمت گاز به اين تكنولوژي دست يافته است. هفته گذشته بعد از دو سال مذاكره قراردادي را به منظور توسعه دانش فني و ساخت تجهيزات »ميني الانجي« با كنسرس//يوم برنده در كره امضا كردهايم كه بر اساس آن، تكنولوژي و دانش فني ميان كنسرسيوم ايراني و كرهاي رد و بدل ميشود.كنسرسيوم كرهاي با مديريت شركت Oceanus بوده و اعضاي آن، مركز تحقيقات KITECH و شركتهاي ‪DongHwa Entec, Sung-IL Encare, Gs E&C,‬ ‪KoGas Tech‬ و KGS هس//تند. به گفته پاكسرش//ت، رياست كنسرسيوم طرف ايراني نيز با شركت ملي گاز ايران بوده و اعضاي آن، انستيتو LNG دانشگاه تهران ،(ILNG) پژوهشگاهصنعتنفت)IPIR(بههمراهتعداديازشركتهاي سازنده تجهيزات و شركت مهندسي و اجرا هستند.

ايران با استفاده از تكنولوژي ايزوكانتينر »مينيالانجي« ميتواند به نقاط دوردس//ت در پيك مصرف گاز )زمستان( گازرساني و پيكسايي كند و از تخليه گاز در مسير خطوط لوله و همينطور سوختن آن در مشعل فلر جلوگيري كند و اجازه ندهد گاز وارد محيط شود و با توسعه آن صادرات گاز به نقاطي مانند كشورهاي اروپايي را در دستور كار قرار دهد.

وي ي//ادآور ش//د: بهرهگي//ري از گاز و الانجي به دليل سختگيري در استفاده از سوختهاي فسيلي در حال افزايش اس//ت.به گفته اين كارشناس صنعت گاز كشور، استفاده از سوخت فسيلي در ناوگانهاي دريايي در حال كاهش است. همچنين به استفاده از ميني الانجي در خودروهاي سنگين نيز توجه ميشود.

براساس قرارداد امضاشده هر كشور بدون نقلوانتقاالت مالي 10 ميليون دالر سرمايهگذاري خواهد كرد و افرادي از ايران براي آموزش و دستيابي به تكنولوژي مايعسازي گاز به كره خواهن//د رفت و از طرف ديگر افرادي براي يادگيري مراحل پيشتصفيه گاز و شيرينسازي آن به ايران ميآيند.

بعد از چهار سال ايران و كره با همكاري يكديگر 15 تن در روز »ميني الانجي« توليد خواهند كرد و تا 300 تن در روز افزايش خواهند داد. پس از آن توليد الانجي تا حجم سه هزار تن در روز در دستور كار قرار خواهد گرفت.

به گفته پاكسرش//ت، بعد از چهار س//ال هر دو كشور براي س//اخت اين تجهيزات در ب//ازار بينالمللي بازاريابي خواهند كرد و ش//راكتي اليس//نس را در اختيار مشتريان قرار خواهند داد. اما كش//وري ك//ه بازاريابي را انجام دهد از عواي//د آن 75 درصد س//هم خواهد برد.مدير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران درباره اينكه مهمترين رقباي ايران و كره جنوبي در اين زمينه چه كشورهايي هستند، اظهار كرد: االن بهطور مشخص در آمريكا شركت جنرال الكتريك و كراي باكس و در اروپا زيمنس و درسر- رندل در اين زمينه فعاليت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.