يك گام تا توسعه فاز 11 پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

از آنجايي كه اقتصاد ايران كماكان وابس//ته به نفت است و تحوالت اين صنعت تاثير مستقيم بر اقتصاد كشور دارد، دولت يازدهم از زمان استقرار خود با وجود موانع بس//يار همواره در تالش براي تس//ريع در روند توس//عه بوده است.

از همين رو قرارداد توس//عه فاز 11 پارسجنوبي كه از طرحهاي اولويتدار صنعت نفت است به زودي به امضا ميرسد.

وزير نفت با بيان اينكه قرارداد ايران و توتال براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي در مراحل پاياني است، گفت: اين قرارداد در دولت يازدهم و پيش از پايان كار اين دولت امضا ميشود.

بيژن زنگنه با اشاره به مذاكرات ايران و شركت فرانسوي توتال براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي گفت: ايران و توتال در حال جمعبندي و بحث براي امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي هستند كه تقريبا در مراحل نهايي و پاياني براي امضاي قرارداد قرار دارد.

زنگنه تصريح كرد: امضاي قراردادهاي جديد نفتي براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز با اولويت ميدانهاي مشترك از مهمترين اولويتهاي صنعت نفت در سال 96 است.

ش//ركت ملي نفت ايران هجدهم آبان ماه س//ال 1395 موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز 11 پارسجنوبي را در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي با كنسرسيومي متشكل از توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين )سيانپيسي( و پتروپارس ايران امضا كرد.

ارزش موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز 11 پارسجنوبي چهار ميليارد و 800 ميليون دالر اس//ت كه با به ثمر رس//يدن اين طرح توسعهاي، روزانه 56 ميليون مترمكعب به ظرفيت برداشت ايران از اين ميدان گازي مشترك با قطر افزوده ميشود.

پاتريك پويان، مديرعامل شركت نفتي توتال فرانسه نيز پيش از اين اعالم كرده بود كه اين شركت قصد دارد پيش از تابستان امسال، توافق با ايران را براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي نهايي كند.

شايان ذكر است ميدان گازي پارسجنوبي، )گنبد شمالي در قطر( بزرگترين ميدان گازي جهان است كه در خليجفارس و در آبهاي سرزميني ايران و قطر واقع شدهاست. اين ميدان گازي بين جمهوري اسالمي ايران و قطر مشترك بوده و در كشور قطر، ميدان گازي گنبد شمالي نام دارد. ايران و قطر از ابتداي برداشت از اين ميدان مشترك همواره در رقابت براي برتري در بهرهبرداري از منابع هيدروكربني اين ميدان بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.