امضاي قرارداد جديد ايران- زيمنس در صنايع پتروشيمي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت پتروشيمي هلدينگ خليجفارس با اشاره به امضاي قراردادجديدتامينكمپرسورهايپااليشگاهگازبيدبلند2 بازيمنسآلمان، آخرين وضعيت پيشرفت ساخت پتروشيمي گچساران را تشريح كرد.

به گزارش انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، عادل نژادسليم دربارهآخرينوضعيتساختوبهرهبرداريازمجتمعپتروشيميگچساران بهعنوان بزرگترين طرح در دست اجراي توليد اتيلن ايران گفت: همزمان با شتابدراجرايپااليشگاهگازبيدبلند2 بهعنوانتامينكنندهخوراكاتان، ساخت پتروشيمي گچساران هم پيشرفت قابل توجهي داشته است.

مديرعامل شركت پتروشيمي هلدينگ خليجفارس با اشاره به پيشرفت حدود 35 درصدي ساخت پتروشيمي گچساران تصريح كرد: در شرايط فعلي مش//كلي براي تامين منابع مالي طرحهاي پااليش//گاه بيدبلند و گچساران با بازگشايي خط اعتباري يوزانس و صندوق توسعه ملي وجود ندارد و متناسب با پيشرفت پروژه تزريق منابع مالي انجام خواهد شد.

اي//ن مقام مس//وول همچنين با اش//اره ب//ه امضاي ق//رارداد تامين كمپرسورهاي پااليشگاه بيدبلند 2 با شركت زيمنس آلمان، خاطرنشان كرد: تاكنون چندين شركت آسيايي و حتي اروپايي براي سرمايهگذاري در طرحهاي در دست اجراي پتروشيمي هلدينگ خليجفارس وارد مذاكره شدهاند. عالوه بر اين عبداهلل قرباني هم درباره آخرين وضعيت پيشرفت ساخت پتروشيمي گچساران گفت: هماكنون در سه بخش شامل احداث مخازن03 هزارمترمكعبياتيلنو71 هزارمترمكعبياتانكارهاياجرايي آغاز شده است. سرپرست مهندسي و نظارت پتروشيمي افزود: پيشبيني ميشودتاسهسالآيندهامكانبهرهبرداريازمجتمعپتروشيميگچساران فراهم شود. ضمن آنكه هماكنون پيشرفت ساخت پااليشگاه گاز بيدبلند2 هم به حدود 48 درصد رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.