هشدار روسها درباره افت قيمت نفت

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي روسيه پيشبيني كرد قيمت نفت در سالهاي 2018 و 2019 به حدود 40 دالر براي هر بشكه سقوط ميكند.

به گزارش رويترز، الويرا نبيولينا، رييس بانك مركزي روسيه اعالم كرد: اين نهاد همچنان معتقد است ميانگين قيمت نفت در سالجاري ميالدي حدود 50 دالر براي هر بشكه خواهد بود.

با اين همه به گفته وي، بانك مركزي روسيه پيشبيني ميكند در سالهاي 2018 و 2019 قيمت نفت به 40 دالر ميرسد.

از سوي ديگر بنا به نوشته وبسايت ‪،OIL PRICE‬ جان الفورگه، متخصص مشاور در ‪Wells Fargo‬ ميگويد نفت 100 دالري اميدي واهي است چون توليد بيش از اندازه است. قيمت هر بشكه نفت بين 30 تا 60 دالر در سالجاري در نوسان خواهد بود.

‪Wells Fargo‬ يك بانك سرمايهگذاري آمريكايي و از نظر دارايي هم سومين بانك بزرگ اياالت متحده است.

الفورگه معتقد است بين 40 تا 50 دالر، قيمت نفت خام مثل دهانه آتشفشان است »اما توليدكنندگان نفت زماني دشوار پيشرو دارند كه بتوانند آنقدر خود را مهار كنند تا نفت توليد نكنند«.

توليد نفت شيل باعث شد توليد نفت آمريكا بيش از توليد اين كشور در سال 2014 باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.