رشد بیش از 16 درصدی تلفات مسمومیت با قرص برنج

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش س//ازمان پزش//کی قانونی از رش//د 16/6 درصدی تلفات مسمومیت با قرص برنج در سال 95 خبر میدهد و عین حال میگوید قرص برنج هیچ پادزهری ندارد.

س//ال گذشته 598 نفر در کش//ور بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند. این شمار تلفات در مقایسه با سال قبل از (1394)نآ که آمار تلفات 513 نفر بود، 16/6 درصد بیش//تر شده اس//ت. در سال گذش//ته از کل تلفات قرص برنج در کشور 381 نفر مرد و 217 نفر زن بودند. این در حالی اس//ت که ش//مار مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با قرص برنج در سال ‪336 ،1394‬ نفر و زنان 177 نفر بود.

بر اساس این گزارش در این مدت استانهای تهران با ،149 گیالن با 75 و مازندران با 67 فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج را داشتهاند. همچنین در سال گذشته آمار تلفات قرص برنج در بیش از نیمی از استانها کمتر از 10 نفر و در تعدادی نیز صفر گزارش شده است. با توجه به اینکه تاکنون مکانیسم دقیق بروز اثرات س//می فسفید آلومینیوم )قرص برنج( در انسان شناخته نشده است، هیچ پادزهر اختصاصی در درمان مسمومیت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات درمانی تنها شامل اقدامات حمایتی- عالمتی است.

از لحاظ زمان بروز عالئم و نش//انههای بالینی نیز بعد از 10-15 دقیقه از مصرف خوراکی قرص فسفید آلومینیوم، عالئم و نشانههای مسمومیت ظاهر میشوند و مرگ در مدت کمتر از شش ساعت ممکن است رخ دهد. در صورت مسمومیت خوراکی، عالئم تحریکی دستگاه گوارش ش//امل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی است، بیشتر مرگ و میرها در خالل 12 تا 24 س//اعت اولیه مس//مومیت اتفاق افتاده و معموال ناشی از ایست قلبی- تنفسی و مرگ و میر بعد از 24 ساعت اغلب ناش//ی از نارس//ایی کبدی و کلیوی است. عالئم بالینی در این نوع مس//مومیت، ناشی از درگیری سیستم قلبی / عروقی، گوارشی، عصبی و ریوی است.

پزشکی قانونی در این گزارش تاکید کرده است که هر چند طی سالهای گذشته و طبق آمارهای موجود شاهد کاهش تلفات قرص برنج در کشور بودیم اما متاسفانه در سال گذشته آمار مسمومیت با قرص برنج دوباره روند افزایشی در پیش گرفته و شاید همین امر اعمال تدابیر ویژه و س//ختگیرانهتر برای جلوگیری از ورود غیرقانونی قرص برنج به کشور و ممنوعیت فروش آن را دو چندان میکند.

فس//فید آلومینیوم که ب//رای ضد عفونی ک//ردن و جلوگیری از آفت زدگی غالتی چون برنج مورد استفاده قرار میگیرد، به نامهای تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس و س//لفوس وجود دارد که در ایران به نام قرص برنج مش//هور اس//ت. مصرف این قرص ظرف مدت س//ه تا چهار ساعت سیستم تنفس//ی و قلب را دچار اختالل میکند و فرد خواهد مرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.