شرایط خطرناک هورالعظیم به دلیل سدسازیهای بیرویه ترکیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا - معصومه ابتکار درباره تمهیدات س//ازمان حفاظت محیطزیست برای نجات تاالب هورالعظیم گفت: در حال حاضر شرایطتاالبهورالعظیمنسبتبهسال29 بسیاربهتراست.در آن سال تاالب بهطور کامل خشک شده بود، در حقیقت وزارت نفت با ساختوساز و احداث سد جلوی ورود آب به تاالب را به طورکاملگرفتهبود.ویبااشارهبهاقداماتسازمانمحیطزیست براینجاتتاالبهورالعظیمکهبزرگترینکانونبحرانیریزگرد درمنطقهمحسوبمیشودگفت:درسال39 توانستیمبارایزنی و هماهنگی با وزارت نفت موانع ورود آب به تاالب را برداریم. در مورد حقابه هورالعظیم نیز با وزارت نیرو به توافق رسیدیم 4/5و میلیارد مترمکعب آب وارد هورالعظیم شد. در حال حاضر این تاالببهخاطراستفادهازمنابعآبکرخهدرشرایطبهترینسبت بهچهارسالپیشقراردارد.حتیبخشهاییازتاالبهورالعظیم که در عراق قرار دارد، به همین واسطه آبگیری شد. با این حال سدسازیهایبیحدوحصرترکیهشرایطخطرناکیبرایتاالب فراهم کرده است هر چند خشک شدن تاالبها و کاهش آب رودخانههای عراق نیز در وضعیت تاالب هورالعظیم و اروندرود تاثیربسزاییدارد.رییسسازمانحفاظتمحیطزیسترایزنیبا ترکیه برای نجات تاالب هورالعظیم را وظیفه اصلی وزارت امور خارجهدانستوگفت:سازمانحفاظتمحیطزیستدراینرابطه پیگیریهای الزم را انجام داده است اما در هر صورت رایزنی با ترکیه بر سر حقابه باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

ترکی//هتاکنونصددرصدازآبف//راتو06 درصدازآب دجله را با س//اخت س//د تصاحب کرده و با مختل کردن نظام آبشناختی رودخانههای دجله و فرات، موجب متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق شده است. در حقیقت ترکیه مقصر بحرانی است که در پایاب رودخانه دجله و فرات یعنی هورالعظیم ایجاد شده و به پدیده ریزگردها دامن زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.