کاهش تراز دریاچه ارومیه در تابستان طبیعی است

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد دریاچه ارومیه ضمن اش//اره به آخرین وضعیت سطح و تراز دریاچه گفت: با نزدیک شدن به فصل تابس//تان و افزایش دما و تبخی//ر، کاهش تراز دریاچه امری طبیعی است و جای نگرانی ندارد. با توجه به اینکه امسال دمای هوا 1/8 درجه سلسیوس گرمتر از سال گذشته است، تبخیر باالتر میرود. همچنین سال آبی 95 نسبت به سال ‪20 49،‬ درصد و نسبت به سال ‪30 39،‬ درصد کاهش بارش داشته است. بنابراین انتظار داریم با توجه به این دو اتفاق تراز دریاچه ارومیه کاهش یابد و در انتهای شهریورماه سطح دریاچه به 1800 کیلومتر مربع برسد.

تجریشی ضمن اشاره به بازگش//ت فالمینگوها به دریاچه ارومیه گفت: در ش//رایط حاضر در دریاچه ارومیه آرتمیا وجود دارد. آرتمیا در زمانی که شوری آب افزایش مییابد، پوستهای دارد که درون آن فرو میرود و در آن پنهان میش//ود و مجددا با کاهش ش//وری آب از این پوس//ته خارج و وارد آب میش//ود. طی دو س//ه سال گذشته پرندگان متوجه وجود این موجودات در دریاچه ارومیه ش//دهاند و به دریاچه بازگشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.