تجمع اهالی آقدره برای»کار« به درگیری منجر شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- تجمع روز پنجشنبه شماری از اهالی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی بر س//ر یافتن ش//غل در معدن طالی آقدره به درگیری منجر شده است. با وجود آغاز عملیات استخراج و جذب تدریجی کارگران فصلی معدن طالی آقدره، هنوز شماری از اهالی منطقه در صف استخدام این واحد معدنی باقیماندهاند. از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی در بهار س//ال 69، طبق روال معمول ش//مار قابل توجهی از اهالی این منطقه برای یافتن شغل به معدن طالی آقدره مراجعه میکنند. این جویندگان کار بیشتر از اهالی چهار روستای انگورد، آقدره اولیا، وسطی و سفلی، و شهر تکاب هستند و از قرار معلوم 450 نفر از آنها به عنوان کارگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.