رایدیوانعدالتبهنفعدارالقرآنشهرکاکباتان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- درگیری چندساله اهالی شهرک اکباتان با پیمانکاران احداث دارلقرآن در فضای س//بز ش//هرک، با رای دیوان عدالت اداری به نفع دارالقرآن تمام شد.

در حکم دیوان عدالت اداری، تمام اتهامات وارده نظیر »عدم رعایت مشاعات«، »تخریب فضای سبز«، »تغییر کاربری مکان«، »عدم ایمنی و استحکام بنا«، »رعایت حریم تاسیسات« و »غصبی بودن زمین« رد شده است. دیوان عدالت اداری پس از حدود یکسال کار کارشناسی دقیق با صدور رای مس//تدل در 13 صفحه، قانونی بودن واگذاری و ساخت دارالقرآن در شهرک اکباتان را تایید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.