مادرید، منچستر یا پاریس

Jahan e-Sanat - - News -

منابع اس//کای اسپورت خبر از احتمال جدایی کریستیانو رونالدو از رئالمادرید را میدهند. برنده چهار توپ طال و ستاره مادریدیها در راه فتح دومین قهرمانی پیاپ//ی در چمپیونز لیگ گویا به دلیل مش//کالتی که تحقیقات مالیاتی برایش به وجود آوردهاند دیگر عالقهای به زندگی و بازی کردن در اسپانیا ندارد و آماده ترک مادرید شده است.

اما اگر این اتفاق رخ بدهد چه باشگاهی میتواند مقصد بعدی رونالدویی باشد که در نوامبر پیش قراردادی پنج ساله با بند رهایی یک میلیارد یورو 875) میلیون پوند( با رئال امضا کرد و سال 2017 پردرآمدترین ورزشکار جهان بود؟ گزینههای ممکن با توجه به شرطبندی اسکای در حال حاضر چنین هستند: منچستریونایتد رونالدو س//ال 2003 بهعنوان یک وینگر جوان به منچستریونایتد پیوست و تحت آموزشها و رهبری س//رالکس فرگوس//ن بدل به یکی از مرگبارترین مهاجمان تاریخ فوتبال شد.

او نقش مهمی در سه قهرمانی پیاپی یونایتد در لیگ بین سالهای 2006 تا 2009 داشت و بهترین دوران خودش با پیراهن شیاطین سرخ را هم در فصل 2007-2008 سپری کرد، وقتی همراه تیمش فاتح چمپیونز لیگ شدند.

رونالدو همین چند هفته پیش بود که قبل از ش//روع فینال چمپیونز لیگ مقابل یوونتوس درباره لیگبرتر و یونایتد حرف زد: من سالهای زیادی را در منچستریونایتد پشت سر گذاشتم و یک بار هم مثل مادرید توسط تماشاگران خودی هو نشدم. شاید ذهنیت مردم در انگلیس تفاوت دارد.

من از زندگی در اسپانیا راضیم، اما خب دلم برای انگلیس هم تنگ شده، چون این خاطرات را نمیشه پاک کرد.

پس آیا دوباره شاهد درخشش رونالدو در لیگ برتر و منچستریونایتد خواهیم بود؟ با توجه به اینکه یونایتد قرارداد زالتان ابراهیموویچ را تمدید نکرده، این هزینه میتواند بابت حقوق رونالدو پرداخت شود. پاریسنژرمن سلطنت چهار ساله پاریسیها در لیگ یک این فصل با ظهور پدیدهای به نام موناکو به پایان رسید. به همین خاطر پایتختنشینان حاال دنبال تقویت خودشان برای پس گرفتن قهرمانی فرانسه و تالشی دوباره در چمپیونز لیگ هستند.

در این راه رونالدو میتواند از نظر کیفیت و کاراکتر جای خالی زالتان را که سال پی//ش پارک د پرنس را ترک کرد، بگیرد و مالکان قطری باش//گاه هم آماده پرداخت هزینه الزم برای راضی کردن فوقستاره پرتغالی هستند. تنها سوالی که این وسط باقی میماند این است که آیا رونالدو، حداقل در این مقطع از فوتبالش، عالقهای به رفتن به پیاسجی دارد یا نه؟ سوپرلیگچین پنجره نقلوانتقاالت میان فصل سوپر لیگ چین دوشنبه باز میشود و خبر جدایی احتمالی رونالدو از مادرید، باشگاههای این لیگ را به جنبوجوش درآورده است. فصل پیش کارلوس توز با پیوستن به شانگهای شینهوا و دریافت حقوق 610 هزار پوند در هفته بدل به پردرآمدترین فوتبالیست دنیا شد، در حالی که دیگر باشگاه شانگهایی 60 میلیون پوند بابت خرید اسکار به چلسی پرداخت.

با اینکه حکومت چین به باشگاههایش هشدار داده که در راه خرید ستارههای دنیای فوتبال تا این حد ولخرجی نکنند اما اگر رونالدو حاضر به انتقال به این کشور باشد قطعا بسیاری از این باشگاه آماده خواهند بود تا رکوردهای جهان فوتبال را بشکنند.

فصل گذشته بود که رونالدو اعالم کرد که انتقالش به لیگ حرفهای آمریکا در آینده میتواند گزینهای مناسب برایش باشد. 18 ماه بعد از این اظهارنظر شاید آینده حاال از راه رسیده باشد. انتقال احتمالی رونالدو به امالاس میتواند دورانی جدید را در این لیگ پدید آورد؛ لیگی که به گفته خود او کیفیت تیمهایش روزبهروز بیشتر میشود. منچسترسیتی رونالدو و پپ گواردیوال هیچوقت با هم در یک تیم نبودهاند و این ماجراجویی جدید میتواند برای هر دویشان وسوسهانگیز باشد. منچسترسیتی این تابستان هم در بازار نقلوانتقاالت ولخرجی خواهد کرد و خرید رونالدو قطعا میتواند کمک زیادی بکند به ساختن تیمی برای فراموشی فصل بدون جامی را که پشت سر گذاشتند اما در میان تمام احتماالت، پیوستن رونالدو به نیمه آبی منچستر همچنان نامحتمل باقی میماند. ماندندررئالمادرید با وجود تمام سر و صداهایی که در یکی، دو روز اخیر ایجاد شده، احتمال باقی ماندن رونالدودررئالمادریدهمچنانمحتملترینسناریوبرایآیندهاوست.رونالدواینفصلهمبا درخشش خودش به رئال کمک کرد تا بعد از پنج سال فاتح اللیگا شود و دودسیما را در اروپا فتحکند.ازاینجهتاستکهخیلیهااعتقاددارندتوپطالیبعدیهمبهرونالدوخواهد رسیدتااوبرایپنجمینباربهاینعنوانبرسد.رونالدوتاامروزدر493 بازیبرایرئال604 گل زده و بهترین گلزن تاریخ باشگاه شده است، به عالوه رکوردهای دیگری که در اللیگا به نام خودش ثبت کرده. عجیب است اگر قرار باشد داستان رونالدو و رئال بدین شکل و به یک بارهبهپایانبرسد.پیشبینیماایناستکهرونالدودرمادریدباقیخواهدماند،هرچندباید آماده پیچ و تابهای زیادی در این داستان در هفتههای پیشرو باشیم. گزینههایجانشینیرونالدو کریس//تیانو رونالدو میخواهد اسپانیا را ترک کند و این خبر باعث تعجب باشگاه رئالمادرید شده است اما در صورتیکه ستاره 32 ساله پرتغالی از سانتیاگو برنابئو جدا شود، چه کسی جانشین او میشود؟ این بحثی است که از جمعه گذشته در تمامی رسانههای ورزشی دنیا به صورت داغ مطرح و دنبال شده است و حاالMARCA با سوال از کارشناسان خود، لیستی از جانشینهای احتمالی وی در مادرید منتشر کرده است.

نیـمار فلورنتینو پرز از مدتها قبل خواهان به خدمت گرفتن نیمار بود، و در صورتیکه کریستیانو رونالدو جدا شود، ممکن است او بار دیگر به سراغ ستاره برزیلی برود. لوس بالنکوس میتواند پیشنهاد تکستاره بودن در ترکیب تیم را به نیمار ارائه کند و او به این ترتیب میتواند از زیر سایه مسی خارج شود. ممکن است رقم فسخ قرارداد 200 میلیون یورویی او با استفاده از پول فروش رونالدو، پرداخت شود. کیلیانامباپه هیچ بازیکنی بیشتر از کیلیان امباپه شانس سلطه بر فوتبال اروپا طی دهه آینده را ندارد. این بازیکن فرانسوی میتواند با آمار و ارقام گلزنی کریستیانو رونالدو برابری کند چرا که با نگاهی اجمالی به کارنامه او در سن81 سالگی میتوان گفت که در آینده ستاره بزرگی خواهد شد. روبرت لواندوفسکی و آنتوان گریزمن از لحاظ سن و آیندهدار بودن نمیتوانند با او برابری کنند و نیمار و پائولو دیباال نیز به اندازه او شم گلزنی باال ندارند. روبرتلواندوفسکی با توجه به خصوصیات کریستیانو رونالدو، رئالمادرید به بازیکنی احتیاج دارد که بتواند روند گلزنی ستاره پرتغالی را تکرار کند و لواندوفسکی توانایی این کار سخت را دارد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان از تمامکنندگی خوب مهاجم لهستانی دارد و همچنین میتواند با ضربات مستقیم از راه دور نیز دروازه حریفان را تهدید کند، بنابراین رئالمادرید باید احتمال خرید او را هم بررسی کند. آنتوانگریزمان رقمفسخقراردادگریزمان001 میلیونیورواستواودرتابستانامسالنیزتاآستانه جدایی از اتلتیکومادرید پیش رفت. سخت است که این بازیکن را برای انتقال به رقیب همش//هری وسوس//ه کرد اما او گفته که مایل به فتح عناوین قهرمانی است و میتوان شانس همکاری با قهرمان اروپا را به او پیشنهاد کرد.

پائولودیباال دیباالبهعنوانیکیازبهترینبازیکنانحالحاضردنیایفوتبالشناختهمیشودوهمبا استعداد است و هم از ویژگی جوانی و کالس کاری باال برخوردار است. او پیشتر خصوصیات خود را در یوونتوس نشان داده و میتواند گام بعدی خود را با انتقال به رئالمادرید بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.