15

Jahan e-Sanat - - News -

ردپیشنهاد06 میلیونپوندیچلسیبرایمدافعیووه مدیر داخلی باش//گاه یوونتوس تایید کرد که آنها پیشنهاد چلسی برای جذب الکس ساندرو را رد کردهاند. کونته به دنبال تقویت چلسی برای فصل دوم اس//ت و الکس س//اندرو به نظر اولین گزینه آنها برای این هدف اس//ت. گفته میش//ود آبیپوشان پیش//نهادی 60 میلیون یوروی//ی برای این مدافع چپ ارائ//ه کردهاند ولی یوونتوس عالقهای به فروش او ندارد.

جوزپ//ه ماروتا گفت: فروش بازیکنان مهم تیم در اهداف ما جایی ندارد. به یک پیش//نهاد عالی از س//وی چلس//ی برای الکس ساندرو پاس//خ منفی دادیم. ولی میدانیم که با باش//گاههایی رقیب هستیم که حقوقهای پیشنهادیش//ان بس//یار باالتر از ماست. نمیدانم که واکنش الکس س//اندرو چه خواهد بود. ساندرو تا سال 2020 با یووه قرارداد دارد. پهپه و پاریسنژرمن در بنبست پهپه، مدافع اس//بق پرتغالی باش//گاه رئالمادری//د پس از دریافت پیشنهادات باشگاه پاریسنژرمن تفاوت زیادی را با شرایط قبلی خود احساس نکرد. پهپه به صورت رسمی از باشگاه رئالمادرید جدا شد تا بتواند با شرایطی بهتر در یک تیم اروپایی نامدار حضور پیدا کند.

باشگاه پاریسنژرمن که جدیترین مشتری پهپه محسوب میشد، به این بازیکن پرتغالی پیش//نهاد قراردادی یک س//اله داد تا او نتواند شرایط بهتری نسبت به رئالمادرید را تجربه کند! چراکه رئالیها به وی پیش//نهاد قراردادی یک س//اله را داده بودند و مخالفت پهپه تنها به این دلیل بود که او به دنبال قراردادی دو ساله بود! حال باید دید ش//رایط پهپه با پاریسنژرمن به کجا خواهد رسید، البته پهپه تنها در ش//رایطی میتواند قراردادی دو ساله با پاریسیها به امضا برساند، آن هم در صورتی که در فصل اول، پاریسنژرمن به عناوین بزرگی دست پیدا کند. پرز نامزد انتخابات ریاست باشگاه رئال شد فلورنتینو پرز، مدیر فعلی باشگاه رئالمادرید بار دیگر برای تداوم در امر مدیریت باشگاه، نامزد انتخابات شد.

مرد پرحاشیه و قدرتمند رئالمادرید با حضور در عرصه انتخابات رئالمادرید، آمادگی خود را برای ریاس//ت دوباره بر باشگاه به صورت رسمی اعالم کرد.

پرز دوره چهار ساله مدیریت خود را به اتمام رسانده است و به نظر میرسد همچون سالها و ادوار گذشته تنها نامزد منتخب باشگاه باشد و باز هم همچنان به کار خود در این باشگاه ادامه دهد. هیات انتخابات رئالمادرید در اولین گام صالحیت وی را تایید کرده است. نامزدهای نهایی تنها تا روز چهارشنبه وقت دارند در انتخابات ثبتنام کنند. دوناروما به جای ناواس در میالن باش//گاه میالن ایتالیا پیشنهاد رئالمادرید مبنی بر معاوضه کیلور ناواس با دوناروما را قبول کرده اس//ت. دوناروما دروازهبان آث میالن ایتالیا خیال تمدید قرارداد با میالن را ندارد. سران ایتالیایی این باشگاه نیز از ترس جدایی دوناروما از میالن پس از تبدیل ش//دن به بازیکن آزاد از هماکنون در فکر معاوضه وی با یک دروازهبان بزرگ هستند. قیمت کارشناسی شده دوناروما که از سوی میالن منتشر شده، حداقل 30 میلیون یورو است.

رئالمادری//د قص//د دارد ناواس را با دوناروما معاوضه کند و میالن نیز با این پیش//نهاد موافق و همراه اس//ت. هواداران رئالمادرید البته رضای//ت کاملی از کیلور ناواس دارند و نمیخواهند چنین دروازهبان متعهد و خوبی را از دست بدهند.

انتخاب برای مقامات رئالمادرید ساده نیست و باید در این خصوص تصمیمی تاریخی اتخاذ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.