ایران در رده بیستوسوم جهان

Jahan e-Sanat - - News -

رنکینگ بعدی فیفا 15 تیرماه و بعد از رقابتهای جام کنفدراسیونها اعالم میشود و این در حالی است که طبق بررسیهای انجام شده طی دیدارهای برگزار شده در ماه جاری میالدی، تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ بعدی در بهترین حالت در رده 23 و در بدترین حالت در رده 25 جهان خواهد ایستاد. نکته قابل توجه اینکه تیم ملی ایران در فرمول قدیمی فیفا، قبل از جام جهانی 2006 آلمان )سال (2005 تا رده 15 جهان نیز صعود کرده بود که البته با تغییر نحوه فرمولبندی در فدراسیون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.