توضیح سازمان میراث فرهنگی در خصوص تعطیالت موزهها و بناهای تاریخی

Jahan e-Sanat - - News -

پیرو انتش//ار مطالبی درخصوص تعطیلی موزهها و بناهای تاریخ//ی- فرهنگی در روزهای تعطیالت رس//می، توضیحات مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی سازمان میراث فرهنگی به شرح زیر ارسال میشود.

اداره کل موزهها براس//اس مس//وولیت ذاتی و شرح وظایف مصوب خود )بند یک شرح وظایف( سیاستگذاری و برنامهریزی کالن در خصوص موزهها را با توجه به شرایط و موقعیت موزهها، نوع و تعداد بازدیدکنندگان و مناسبتهای ملی و مذهبی برعهده دارد و نسبت به تعطیلی ساالنه موزهها و ساعت کاری در ایام سال برنامهریزی و موضوع فوق را جهت اجرا به استانها ابالغ میکند. به عنوان مثال در ایام نوروز که موزههای سراسر کشور با افزایش مخاطب مواجه هستند، ساعت کاری موزهها افزایش مییابد و در مناسبتهای دیگر نیز تصمیماتی مناسب با شرایط موجود گرفته میشود.

- یادآور میشود موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوش//ش سازمان در کلیه ایام س//ال بهجز شش روز )شامل 28 صفر- 21 رمضان- تاس//وعا و عاش//ورا- 25 شوال و 14 خرداد( فعال بوده و آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان اس//ت. همچنین در حالی که موزههای سراسر دنیا روزهای دوشنبه به عنوان اولین روز هفته تعطیل هستند، موزههای کشورمان در تمام روزهای هفته آماده ارائه خدمات به بازدیدکنندگان هستند.

-باردیگرتاکیدمیشودتعطیالتموزههاوبناهایفرهنگیتاریخی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی در طول سال فقط شش روزاستدرحالیکهروزهایتعطیلتاسالگذشته51 روزبوده که با برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی اداره کل موزهها به شش روز تقلیل پیدا کرده است. پوریا سوری رییس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی سازمان میراث فرهنگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.