مرد بالشی

Jahan e-Sanat - - News -

مکدون//ا در 26 م//ارس 1970 در خانوادهای ایرلندی در کمبرول لندن به دنیا آمد. پدر و مادرش پس از مدتی او و برادرش را در لندن رها کردند و به شهرستان گلوی در ایرلند بازگشتند. مکدونا در 61س//الگی مدرس//ه را رها کرد و چند سال در جنوب لندن بیکار و سرگردان بود تا اینکه ش//غل س//طح پایینی دست و پا کرد. پس از مدت کوتاهی آن شغل را هم رها کرد تا قلمش را امتحان کند.

شش اثر ابتدایی نمایشی او در واقع دو تریلوژی است که ماجراهای همگیشان در شهرستان گلوی یا اطراف آن میگذرد، جایی که مکدونا تعطیالت کودکیاش را میگذراند.

مارتین مکدونا س//هگانه »لینین« را در س//ال 1995 به سالنهای نمایش ایرلند و لندن فرستاد تا اینکه ملکه زیبایی لینین در فوریه 1996 در گلوی ایرلند به روی صحنه رفت. سپس در س//الن »رویال کورت« لندن اجرا ش//د و منتقدان را به وجد آورد. مکدونا که 72ساله بود توانست پس از شکسپیر دومین کسی باشد که همزمان چهار نمایشنامهاش در سالنهای تئاتر لندن روی صحنه رفته است.

مارتین مکدونا، برنده جوایز معتبری بوده و همواره مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. برنده جایزه دایره جوایز منتقدان Awards)رتائت ‪Circle Theatre‬ 1996لاسرد(Critics' با عنوان امیدوارترین نمایشنامهنویس برای نمایشنامه ملکه زیبایی لینین، برنده جایزه الرنس الیویه)sdrawA ‪Laurence Olivier‬ (با عنوان بهترین کمدی جدید سال برای نمایشنامه ستوانآینیشموردرسال3002،همچنینمکدوناچهاربارنامزددریافتجایزهبهتریننمایشنامه از سوی جوایز تونی ‪(Tony Awards)‬ بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.