پایان فیلمبرداری خاله قورباغه

Jahan e-Sanat - - News -

فیلمبرداری فیلم س//ینمایی عروس//کی- موزیکال »خاله قورباغه« پس از 110 روز کار فشرده و بیوقفه، دیروز به پایان رسید.

فرشته طائرپور، نویسنده و تهیهکننده این فیلم با اعالم این خبر به ایسنا گفت: تدوین فیلم را سپیده عبدالوهاب، صداگذاری آن را بهم//ن اردالن و امور مربوط به جلوههای بصری را دکتر امیررضا معتمدی انجام میدهند.

به گفته او موسیقی و ترانههای فیلم نیز توسط سعید شهرام ساخته شدهاند.

بنا بر این گزارش، پیش تولید سنگین این پروژه در تابستان 94 آغاز شد و فیلم هفتم اسفند 95 کلید خورد.

طائرپ//ور پی//ش از این ابراز امیدواری ک//رده بود که »خاله قورباغه« بتواند مانند »گلنار« با استفاده از ادبیات، مناسبات و فضاهای ایرانی، موج تازهای را درعرصه تولید فیلمهای مفرح و جذاب برای کودکان و خانوادهها ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.