راه جدید برای تماشای آنالین شهرزاد

Jahan e-Sanat - - News -

امکان تماشای آنالین »ش//هرزاد« برای مخاطبان خارج از کش//ور از روی سایت رسمی این سریال نیز فراهم شد.پس از استقبال مخاطبان خارج از کشور از عرضه این سریال در شبکه جهانی نتفلیکس، اکنون تماشای آنالین و دانلود قانونی فصل دوم شهرزاد از طریق سایت رسمی مجموعه به آدرس.www shahrzadseries.com نیز فراهم شده است.

عالقهمندان خارج از کشور میتوانند با پرداخت هزینه ماهانه پنج دالر از طریق کارتهای پرداخت بینالمللی از این سرویس استفاده کنند.

ب//رای اس//تفاده مخاطب//ان ایرانی نی//ز در کنارعرضه لوح فش//رده فصل دوم سریال »ش//هرزاد«، امکان تماشای آنالین یا دانلود قانونی هر قس//مت از این س//ریال از طریق س//ایت lotusplay.ir فراهم شده است.

بر اس//اس این گزارش، قس//مت اول از فصل دوم س//ریال »ش//هرزاد« به کارگردانی حس//ن فتحی، فردا عرضه و منتشر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.