مرکل رهبر اروپا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آنگال مركل در مراسم درگذشت صدراعظم پيشين آلمان، هلموت كهل با ستايش از اقدامات او در راه وح//دت دو آلم//ان و همچنين تالش مشتركش با فرانسوا ميتران براي استحكامبخشي به اتحاديه اروپا، زندگي سياسي خود را مديون اين مرد بزرگ دانست.پس از دو شوك بزرگ، برگزيت و روي كار آمدن ترامپ كه ميتوانست آينده ناتو و به طور خاص اتحاديه اروپا را با خطر جدي روبهرو سازد، پيروزی ماكرون در كنار ناكامي ترزا مي در انتخابات پارلمانی بريتانيا از يكسو و سياستهاي راهبردي مركل از سوي ديگر آغاز عصر تازهاي در اروپا را نويد میداد.

ش//اگرد خل//ف هلموت كه//ل اي//ن روزها در راه//ي قدم برم//يدارد كه به رهب//ري اروپا ختم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.