آغاز عمليات بازپسگيري شهر قدیم موصل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله-نيروهايعراقيديروزعملياتنهايي برايبازپسگيريشهرقديمموصلازدستنيروهاي حكومت اسالمي )داعش( را آغاز كردند.

مقامهاي ارتش عراق خبر ميدهند اين حمله با حضورمشتركنيروهايارتش،نيروهايضدتروريستي و پليس اين كشور انجام ميشود. موصل كه دومين ش//هر بزرگ عراق است، از حدود سه سال قبل به تصرف گروه داعش درآمد و اين گروه در اين ش//هر اعالم ايجاد خالفت كرد.

بيش//تر محالت شهر موصل هماينك از داعش بازپس گرفته شده اما بازپسگيري شهر قديم كه منطق//هاي پرازدحام با كوچههايي باريك اس//ت و آخرين سنگر مهم داعش در موصل بهشمار ميآيد، با دشواري روبهرو بوده است.بنا بر گزارشها، ائتالف بهرهبري آمريكا بمبارانه//اي هوايي خود را براي پشتيباني اين عمليات از نيمهشب شنبه گذشته آغاز كرده و حمله نيروهاي زميني عراقي در ش//هر قديم موصل از بامداد ديروز شروع شده است.شهر قديم موصل در غرب رودخانه دجله واقع شده و به گزارش خبرگزاري فرانسه در حالي كه در محالت موصل در شرق دجله زندگي شهروندان كمابيش به حالت عادي بازگشته، از غرب دجله صداي ممتد رگبار مسلسل شنيده و دود ناشي از بمبارانها ديده ميشود.سازمانمللمتحدجمعهگذشتهاعالمكرد بيشاز001 هزارنفرازاهاليهمچناندرشهرقديم موصلبهسرميبرندوگروهداعشممكناستازآنها بهعنوانسپرانسانياستفادهكند.برونوگدو،نماينده آژانس پناهندگان سازمان ملل ميگويد افراد داعش غيرنظاميان را دستگير و آنها را به اجبار راهي شهر قديم ميكنند. اين نماينده سازمان ملل افزود در اين منطقه تقريبا ديگر نه غذايي باقي مانده و نه آب و ن//ه برق و غيرنظاميان در وضعيت رو به وخامتي از تنگدستيووحشتبهسرميبرند.از9 ماهقبلكه عمليات بازپسگيري موصل آغاز شده، نزديك268 هزارنفرازاهالياينشهرآوارهشدنداماطياينمدت 195 هزارنفرازآنهاموفقشدهاندبهخانههايخوددر محالت آزادشده بازگردند.گروه حكومت اسالمي در سال4102 موصلراتصرفكردكهاين،سختترين شكست نيروهاي عراقي در نبردهاي خود عليه گروه داعش بهشمار ميآيد. عمليات بازپسگيري موصل از ماه اكتبر آغاز شده و نيمه شرقي شهر در ماه ژانويه آزاد شد. يك ماه پس از آن نيز عمليات بازپسگيري غرب موصل كليد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.