لزوم تغيير نوع مداخله دولت در اقتصاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

ديگ//ر اينكه تقريبا در تمام م//وارد باال روندي نس//بتا معكوس در كش//ور و موانع بسياري روي فعاليتهاي اقتصادي وجود دارد؛ از موانع قانوني گرفته تا روالهاي بوروكراتيك. قوانين مشخص و اجرايي براي حمايت از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه در براب//ر نهادهاي قدرت وجود ندارد. رابطه دولت )اينجا منظور از دولت صرفا قدرت اجرايي نيست( با گروههايمختلف،رابطهاياستازنوعحاميپروري. در واقع در غالب موارد روابط از مجراي شفاف خود دورميشود.تصميماتبدوناثرگذارياينبخشها اتخاذ ميشود يا اينكه نوعي جانبداري در آنها به نف//ع گروههايي كامال خاص و مش//خص صورت ميگيرد. ديگر با وجود اينكه هزينههاي بسياري صرف سياستهاي اجتماعي و حمايتي ميشود اما اين سياستها در عمل نتوانستهاند از گروههاي اجتماعي و اقشار آسيبپذير حمايت جدي كنند و آنها را توانمند سازند. در خدماترساني مشكالتي جدي ديده ميشود. همه اينها نشان ميدهد كه نوع نگاه دولت و حضورش در اقتصاد و جامعه بايد تغيير كند؛ تغيير از حضوري در ظاهر همهجانبه اما بدون كارايي، به تغييري كمتر محسوس و كارا، حضوري كه معطوف به توسعه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.