ما را به خیر، شما را به سالمت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمد تاجالدین- توهين به روزنامهنگاران بين اهالی س//ينما تبديل به رويهای ثابت شده است. چند وقتی است كه بازيگران و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.