مشكالت خاص زنان مجرد دائم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سمانهخادمی*-بنابرآماررسمیاعالمشده تنها حدود 12 درصد زنان ايران شاغل هستند و آمار تخمينزده شده از اشتغال ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.