تحریم ها ناقض برجام نیست

Jahan e-Sanat - - News -

25 خرداد س//ناي آمريكا ط//رح تحريمهاي جديد عليه ايران و روسيه و تدوين و منسجم كردن تحريمهاي كنوني ضد اين دو كش//ور را تصويب كرد. براس//اس اين طرح در صورت تصويب در صحن كنگره، دولت آمريكا ظرف مدت 90 روز، بايد تحريمهاي جديدي عليه افراد و نهادهاي فعال در توس//عه برنامههاي موش//كي ايران تصويب كند. اين طرح پس از تصويب در كنگره نمايندگان به قانون تبديل و پس از امضاي رييسجمهور آمريكا اجرايي ميشود. متاس//فانه عدهاي در داخل كشور از تمديد قانون تحريمها توسط كنگره خوشحال ميشوند و تالش ميكنند از اين مساله به عنوان حرب//هاي عليه دول//ت و وزارت امور خارجه و بهطور مشخص آقايان روحاني و ظريف استفاده كنند. دلواپسان اين بار به دنبال آن هستند تا رييسجمهور را مجاب كنند كه براي انتخاب كابينه خود در وزارت خارجه نيز خانه تكاني راه بيندازد.

طبق كلي//ات تحريمهاي جديد س//ناي آمري//كا موردي يافت نميش//ود كه برجام را نقض كند چراكه موضوع برجام تنها هستهاي اس//ت و در متن آن هي//چ كلمهاي در ارتباط با هس//تهاي نيامده و اين تحريمها مربوط به موضوع موشكي، حقوق بشر و تروريسم است. ازطرفيبرجامدرقالبقطعنامه1322 شوراي امنيت صادر ش//ده و نقض اين قطعنامه براي آمريكاييها هزينه خواهد داشت چراكه اين امر مستلزمقطعنامهاياستكهمغايرباآنتصويب شود و چنين اتفاقي بعيد است.

اما بهتر اس//ت وضعيت فعل//ي را با قبل از دس//تيابي به برجام و اجراي توافق هستهاي مقايس//ه كرد. زماني كه تحريمها به صورت جدي عليه ايران اجرا ميش//د امكان مبادله حتي يك دالر هم وجود نداش//ت و اگر كسي دالر به ايران ميفرس//تاد تحت پيگرد وزارت دادگس//تري آمريكا ق//رار ميگرفت. بيش از برجام داراييهاي ارزي ايران بلوكه شده بود، جريان ورود ارز بسيار كند و صادرات نفت هم محدود بود. با اجراي برجام دستكم بخشي از داراييهاي خارجي ايران به شكل ارز آزاد شد و ميزان توليد و صادرات نفت به سطح پيش از تحريمها رسيد.

در دولت اوباما هم چندينبار اين ش//رايط پيش آمد و قطعنامههاي مختلفي در كنگره تصويب شد هرچند اوباما اغلب اين قطعنامهها را وتو ميكرد. درست است كه سياست ترامپ متفاوت از سياست اوباماست و او به دنبال تاييد مصوبه است ولي حتي اگر اجرايي شود نقض برجام نبوده چون موضوعيت اين تحريمها فرق ميكند و كشورمان نيز بايد به اين موضوع واقف باشد كه بنا به گفته رهبري نميخواستيم در زمان مذاكرات هيچ موضوعي براي مذاكره با آمريكا با موضوع هستهاي تركيب شود. برجام و بازيگران بينالمللي خواستار همكاري با ايران هستند و با سياست تحريم مخالفند. اين امر فضاها و فرصتهاي گستردهاي را براي ايران ب//از ميكند كه با بهره گرفتن از آنها ميتوان موجبات بياثر شدن سياست تحريم را فراهم كرد. كارشناسان چندين مركز سياستگذاري خارجي و امنيتي آمريكا در يكي از جديدترين نشستهاي انديشكده »شوراي آتالنتيك«، ايران را همچنان به توافق هس//تهاي متعهد دانسته و با تاكيد بر اينكه تيم »ترامپ« در حال بازنگري سياست خود نسبت به تهران است، هدف دولت كنوني آمريكا را منزوي كردن ايران توصيف كردند. از اين سو ديپلماسي ما نيز بايد ازنقاطمشتركبااتحاديهاروپاو1+5استفاده كرده و راهي پيدا كند تا خصومتها را كاهش ده//د. هر چند اين اقدام آمريكا نبايد از طرف ايران بدون جواب باقي بماند اما برخي در ايران تحريم جديد را به معناي نقض برجام ميدانند و از اقدام متقابل ايران در برابر سناي آمريكا سخن ميگويند.محمدجوادجمالي،عضوكميسيون امنيت ملي با بيان اين كه اين رفتار آمريكا به معناي نقض برجام توس//ط آمريكاييهاست، گفت: آمريكاييها تاكنون تحريمهاي مختلفي را همچون تحريمهاي عادي و هوش//مند به ما تحمي//ل كردهاند ولي امروز به تحريمهاي اتوماتيك روي آوردهاند. تحريمهاي اتوماتيك يعني اين كه براي مثال بانكي توسط آمريكا تحريم ش//ده، اگر ايران شركت ديگري را در اين موضوع فع//ال كند بدون در نظر گرفتن مصوبه س//نا خودش تحريم ميشود. جمالي افزود: اقدامات آمريكا نش//ان ميدهد كه آنان در برجام جدي نيستند و نميخواهند برجام اجرايي شود. گاهي رندي هم ميكنند كه اگر برجام به هم خورد مقصر را ايران بدانند.

آمریكایيهانميخواهندمستقیماناقض برجامباشند

يوسف مواليي، استاد حقوق بينالملل در گفتوگو با خبرنگار »جهانصنعت« درباره اينك//ه آيا تحريمهاي جديد س//ناي آمريكا نقض برجام است؟ گفت: »براساس موازين بينالمللي كش//ورها طب//ق روال عادي اين تحريمها را به كميته بررس//ي نقض برجام ارجاع ميدهند كه اين كميته متش//كل از وزراي امور خارجه كشورهاس//ت و بايد ديد نق//ض برجام براس//اس فرمولي كه در خود برجام پيشبيني ش//ده است احصا ميشود ي//ا نه؟ در اين زمينه هر كش//وري ادعا كند كه برجام نقض ش//ده مش//كلآفرين است. بنابراين در برجام پيشبيني ش//ده اس//ت كه چگونه موضوع بررس//ي شود و اگر احراز ش//ود كه برجام نقض شده بايد تصميمات مناس//ب با آن هم اتخاذ ش//ود و حتي بايد اين موضوع تا شوراي امنيت هم پيش برود. بنابراي//ن ايران اگ//ر موضوع را در حد نقض ميداند بايد اين مساله را در كميته بررسي نقض برجام منعكس كند. چراكه بحث بسيار تخصصي است و هيچ كس غير از كارشناس و مسووالن امور خارجه صالحيت آن را ندارند ك//ه درباره آن اعالم نظر كنند. در ايران هم ي//ك كميته نقض برجام داريم كه آنجا بايد كارشناس امور خارجه و مسووالن مرتبط با بررسي كليه ابعاد اين موضوع آن را مشخص كنن//د. صرف اينك//ه در آمريكا تحريمهاي جديد (S722) تصويب شده اين مساله خود به خود نقض برجام نيست، گرچه در اجراي برجام اثر ميگ//ذارد. با اين حال ميگوييم اصل بر اين است كه نقضي صورت نگيرد مگر اينكه وزارت امور خارجه رس//ما آن را اعالم كن//د يا از طريق كميته داخلي نمايندگاني كه وجود دارند اين مس//اله احراز شود. اگر پيشاپيش موضوع را با اعالم نظرهاي غيرفني و نادرست پيچيده كنيم كمكي به حل اين موضوع نميكنيم.«

وي با بيان اينكه آمريكاييها نميخواهند ناقض مس//تقيم برجام باشند و براي اينكه اي//ران را تحت فش//ار قرار دهند دس//ت به اقدام//ات جانبي ميزنند، گف//ت: »مدنظر ق//رار دهيد ك//ه برجام اين نب//وده كه همه مشكالت ما با آمريكا را حل كند. ما 4 يا 5 سرفصل تحريم داريم كه يكي از آنها مربوط به پرونده هستهاي است و برجام فقط ناظر آن قسمت است و در اين زمينه آمريكاييها تالش ميكنند كه حداقل نقضكننده برجام نباشند يا نخس//تين گام را در نقض برجام برندارند. آنها سعي ميكنند خارج از دامنه عم//ل برجام، تحريمها را تعريف كنند. آنها خودشان به اين مساله توجه دارند كه برجام يك مسووليت خطير بينالمللي دارد بنابراين از ديگر ظرفيتها و سرفصلها براي تحريم استفاده ميكنند.«

مواليي درباره اينكه اين تحريمها چگونه ميتواند بهطور غيرمستقيم بر فعاليتهاي ايران تاثي//ر بگذارد، بيان داش//ت: »اكنون براي اينكه برجام كامال اجرايي شود احتياج به اقدامات ايجابي آمريكاييها داريم. به اين معني كه آمريكاييها بايد گامهايي بردارند كه به دنيا اين اطمينان را بدهند كه تحريمهايي كه مش//مول پرونده هس//تهاي بوده كامال برطرف ش//ده و در آن محدوده فعاليتهاي اقتصادي و همكاري ش//ركت و كشورهاي خارج//ي با اي//ران مانعي ن//دارد. اما وقتي تحريمهايي از اين دس//ت تصويب ميشود فضايي را ايجاد ميكند كه سرمايهگذارهاي خارجي و كس//اني كه ميخواهند در ايران فعاليت كنند بيش//تر محتاط ش//وند. چون س//رمايهگذاران ميگويند اگر جهتگيري آمريكا اين باشد ممكن است با هر بهانهاي فعاليت ما را مش//مول تحريم كند. اينگونه اس//ت كه اين تحريمها ترس و لرزي ايجاد ميكند و اينگونه رفتارها مستقيما مربوط به نقض برجام نيست.«

اي//ن اس//تاد حق//وق بينالمل//ل افزود: »آمريكاييه//ا باي//د اي//ن اطمين//ان را به شركتها و سرمايهگذارهاي خارجي بدهند كه همكاري اقتصادي آنها با ايران مشمول جريمه نخواهد شد. اين را بايد واضح و صريح اعالم كنند و چ//ون آمريكاييها اين كار را نميكنند با اين تحريمها يك حالت ابهام و سردرگمي ايجاد كردند و اين مسالهاي است ك//ه ميگويم لطمات جانبي به همراه دارد. ط//رف آمريكايي بايد اقدامي انجام دهد كه فضاي سرمايهگذاري و فعاليتهاي شركتها و موسس//ات خارجي در اي//ران امن تعريف شود نه اينكه نگران باشند كه ممكن است دوباره تصميم آمريكا آنها را مشمول جريمه كند چراكه آمريكاييها در موارد بس//ياري شركتهاي خارجي را براي فعاليت با ايران جريمه كردند. بنابراين نگراني اين نيست كه آمريكا فقط مستقيم برجام را نقض كند بلكه به نحوي عمل ميكند كه همه شركتها و سرمايهگذارها مشمول جريمه شوند.«

مواليي درباره افزايش فعاليتهاي دستگاه ديپلماسي ايران هم گفت: »در اين نوع تحريمها ما متضرر هستيم اما اروپاييها هم از اين رفتارها متاثرومتضررهستند.بنابراينايرانبايدفعاليت و تحرك ديپلماتيك خود را درباره اروپاييها گسترش دهد و بتواند در نشستها، اعالميهها و بيانيهه//اي مش//ترك بدهد و ب//ه نوعي به اروپاييهاوغيرآمريكاييهاايناطمينانرابدهد كه آمريكا از نظر حقوقي نميتواند اين قبيل فعاليتها را با امضاي برجام به خطر بيندازد. اينكارديپلماتيكسختاستونميتوانبراي آن فرمول تعريف كرد و ما هم نقدي بر وزارت امور خارجه نداريم چراكه آنها كار خودشان را در اين زمينه انجام ميدهند.«

بررسي مصوبه سناي آمریكا در هیات نظارت بر اجراي برجام

درخصوص اقدام ايران در برابر مصوبه آمريكا دبير ش//وراي عالي امنيت ملي نيز از جلس//ه اخير هيات نظ//ارت بر اجراي برجام خبر داد و گفت: مصوبه مجلس سناي آمريكا به دقت بررسي و تصميمات الزم براي انجام اقدامات و فعاليتهاي متقابل اتخاذ شد. علي شمخاني اي//ن گونه اقدامات از س//وي آمريكا را فارغ از نسبت حقوقي آن با برجام، رفتاري خصمانه و غيرقانون//ي عليه جمهوري اس//المي ايران عنوان كرد. وي افزود: تداوم مسير غيرسازنده دول//ت قبلي اياالت متحده آمريكا عليه ايران نشان ميدهد حكام اين كشور بدون توجه به هنجارهاي پذيرفتهشده بينالمللي به دنبال بهانهجوي//ي براي افزايش تنش و بيثباتي در منطقه هستند. دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنيندربارهگفتههاياخيرركستيلرسون، وزير خارجه آمريكا گفت: افراطگرايان آمريكا و داعش دو روي يك سكهاند كه با هدف مشترك و ابزارهاي متفاوت به دنبال تاثيرگذاري منفي بر محيط داخلي كشور و امنيتي كردن شرايط جمهوري اس//المي ايران هس//تند. شمخاني اظهارات ستيزهجويانه وزير خارجه آمريكا را مص//داق بارز توحش مدرن دانس//ت و افزود: متاسفانه امروز در منطقه و در عرصه بينالملل افراد و كش//ورهايي صحبت از ثبات و امنيت ميكنند كه خود ريشه و ثمره ناامني، شرارت و توسعه تروريسم هستند.

وي با اشاره به اقداماتي كه از سوي مجلس شوراي اسالمي به منظور مقابله با مصوبه اخير كنگره آمريكا دنبال خواهد شد، گفت: يكي از تاثيرگذارترين اقدامات براي بسيج مجموعه ظرفيتهاي كشور در مسير برخورد با اقدامات ستيزهجويانه آمريكا، اتخاذ سازوكارهاي قانوني تكلي//فآور اس//ت كه در اين راس//تا مجلس ش//وراي اسالمي اقدامات الزم را انجام خواهد داد. نماينده رهبر معظم انقالب اس//المي در ش//وراي عالي امنيت ملي يادآور شد: تجربه شكس//تخورده تحميل جنگ، تحريمهاي همهجانبه و اقدامات تروريستي گسترده عليه ايراننشاندادكهانسجامغيرقابلخدشهكشور ما كه بر پايه حمايت و مشروعيت مردمي استوار است با اقداماتي از اين دست، در معرض آسيب قرار نخواهد گرفت. شمخاني هدف دشمن از تحريمها را تاثيرگذاري منفي بر اقتصاد كشور و آسيبپذير كردن جامعه در برابر فشارهاي اقتصادي عنوان كرد و اظهار داش//ت: اقتصاد مقاومتي و تحكيم ساخت دروني قدرت نظام، فارغ از وجود يا فقدان تحريم، راهبرد محوري كشوربرايمديريتتغييراتاقتصادي،سياسي و امنيتي است.

وي با تاكيد بر ضرورت تقويت انسجام ملي در فضاي پس از انتخابات عنوان كرد: با عبور از انتخابات، اكنون بايد رقابتها به فراموشي سپرده شود و مجموعه سليقههاي سياسي و رسانههاي وابسته به آنها با اتخاذ مشي سازنده و همكاري و انسجام بيش از پيش، دولت منتخب را براي تحقق راهبردهاي تعيينشده از سوي مقام معظم رهبري در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي ياري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.