نگرانی ايران از تشديد وضعيت ميان قطر و همسايگان

Jahan e-Sanat - - News -

محمدجوادظريفدراولينمقصدسفرشبهشمالآفريقابااستقبالعبدالقادر مساهل، وزير خارجه الجزاير وارد اين كشور شد. وزير امور خارجه كشورمان در بدو ورود به الجزيره گفت: ايران و الجزاير داراي سياستهاي مشابه در عرصه بينالملل در جهت تقويت همكاري بين كشورهاي اسالمي و غيرمتعهد هستند و اين سياستها را دنبال ميكنند و اميدواريم بتوانيم با مشورت با يكديگر اين سياستهاراباهماهنگيپيشببريم.ويگفت:روابطبسيارخوبدووچندجانبه باالجزايرداريم.درشرايطيكهتحوالتمنطقهوبينالمللنيازمندگفتوگواست، ضرورت داشت اين سفر انجام گيرد. در اين ديدار مساهل هم اظهار داشت: ما معتقديم كشورهاي منطقه اختالفات را بايد با گفتوگو حل و فصل كنند.

وي افزود: احترام به حاكميت كشورها از اصول ماست، از اينرو موضع ما يك موضع مستقل است. ما اولويتهايي در سياست خارجي خود داريم كه يكي از آنها مبارزه با تروريسم است. ما قرباني تروريسم هستيم و در سالهاي نهچندان دور بيش از 200 هزار شهروند خود را از دست دادهايم. تجربيات زيادي داريم و ميدانيم منش//ا آن چيست و كجاس//ت. وزير امور خارجه الجزاير همچنين گفت: اختالفات در جهان عرب هميشه وجود داشته است. بحران سوريه يكي از اين نمونههاست. اگر همه به حق حاكميت ملتها و دولت قانون و خواسته مردم احترام بگذارند چنين وضعيتي بهوجود نميآيد. در ليبي هم دخالتهاي خارجي كار را به اينجا كشاند. اگر دخالت خارجي در سوريه، ليبي و يمن نبود مشكالت زودتر حل ميشد. امروز شاهد اختالف در جهان اسالم و عرب هستيم. اميدوارم گفتوگوها بتواند شروع شود و بدانيم كه هيچ راهي جز گفتوگو نداريم. درخصوص مسايل خليجفارس هم اميدوارم تالشها براي گفتوگو به نتيجه برسد. در ادامه محمدجواد ظريف با اشاره به تحوالت منطقه افزود: با شما موافقم كه تروريسم مشكل اصلي منطقه است و راهحل آن هم دموكراسي است؛ البته دموكراسياي كه از داخل كشورها باشد. بايد اولويت همه مبارزه با افراط باشد. همه بايد كمك كنيم براي رسيدن به راهحل و نه تحميل راهحل. ما نميتوانيم براي مردم كشورهاي مختلف راهحل تعيين كنيم.

وي افزود: موضوع اصلي اين اس//ت كه ما بهعنوان كشورهاي خارجي بايد كمك كنيم نه تعيينتكليف. دخالت خارجي عامل اصلي طوالني شدن بحران در كشورهاي منطقه است كه به پيچيدهتر شدن آنها انجاميده است. وزير امور خارجه كش//ورمان افزود: از اين وضعيت دو گروه استفاده ميكنند؛ تندروها و صهيونيستها.صهيونيستهابدونهيچهزينهايدارندازاينمسالهسوءاستفاده ميكنند. ايران در دام دسيسهها نميافتد و زمينه سوءاستفاده صهيونيستها فراهم نخواهد ش//د. ظريف با اشاره به شرايط به وجود آمده ميان كشورهاي خليجفارس نيز اظهار داشت: ما نگران تشديد وضعيت ميان قطر و همسايگان آن هستيم و معتقديم بهترين راه گفتوگوست. ما هم آمادهايم در اين زمينه كمك كنيم. گفتنی است ظريف با عبدالمجيد تبون، نخست وزير الجزاير ديدار كرد. ظريف در سفري دو روزه به شمال آفريقا، پس از الجزاير به موريتاني و تونس نيز سفر ميكند. ديدار با همتايان و رييسان اين كشورها از جمله برنامههاي وزير خارجه كش//ورمان در اين س//فر است. تعميق روابط و رايزني درخصوص تحوالت منطقه از جمله سوريه و مسايل خليجفارس از جمله اهداف اين سفر عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.