مذاكره مستقيم با عربستان نداريم

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير امور خارجه تاكيد كرد: هيچ ارتباط و مذاكره مستقيمي بين ايران و عربستان وجود ندارد و در موارد ضروري از مجاري ديپلماتيك و غيرمستقيم اقدام ميشود. به گزارش ايس//نا، حس//ين جابريانصاري در رابطه با آخرين تحوالت مربوط به روابط قطر با كش//ورهاي عربي و اقدامات ايران در اين زمينه و احتمال انجام رايزني و سفرهايي در اين خصوص در دستور كار مقامات ايراني، گفت: بالفاصله بعد از اتفاقي كه در قطر افتاد، ايران يك ديپلماسي فعال را در پيش گرفت. وزير امور خارجه تماسهاي متعددي را با تعدادي از همتايان خود در سطح منطقه و بينالملل برقرار كرد. هدفگيري اين تماسها دعوت به آرامش و خويشتنداري و اداره اين شرايط براس//اس تدبير، منطق و عقالنيت بود. وي با بيان اينكه به دنب//ال فرصتطلبي لحظهاي نيس//تيم، تاكيد كرد: ما نگاه درازمدت داريم. رفت و آمدهايي هم بين كشورهاي منطقه و ايران انجام شده و در جريان است. الزاما هم همه تحركات اعالم نميشود چراكه ما به تحرك بدون سر و صدا و جنجال معتقديم. جابريانصاري گفت: شرايط منطقه حساس است. برخي اوقات اقتضا ميكند كه خارج از نگاه دوربينها تحركات انجام ش//ود. در همين چارچوب تحركاتي در جريان است و بعد از اين هم در جريان خواهد بود. معاون ظريف اظهار كرد: نگاه ما به تحوالت حتي منفي، مثبت و از نوع فرصتسازي است نه فرصتطلبي و در چارچوب منافع كشورهاي منطقه. تحركاتمان هم در همين مسير در جريان است و اميدواريم پيامد تحوالت اخير به ايجاد فضاي مثبتتري نه فقط براي حل مشكالت اخير بلكه حل اختالفات مزمن ايجاد شده در چند سال اخير در منطقه منجر شود. وي در رابطه با موضوع عربستان و س//فر هياتي از عربستان به ايران براي بازديد از سفارت اين كشور و همچنين سفر هيات ايراني به عربستان در رابطه با موضوع حج گفت: مذاكرات حج در جريان است و حضور هيات كنس//ولي اي//ران در فصل حج براي تدبير و پيگيري حقوق اتباع ما بهطور كلي بين وزارت حج عربستان و سازمان حج و زيارت ايران بود. البته جزييات آن مساله از مجاريديپلماتيكدرحالپيگيرياست.طبيعياستكهبايد توافق كامل در مورد جزييات اين مساله بين دو طرف حاصل ش//ود. براي اينكه امكان تدبير امور اتباع ايران در فصل حج به شكل منطقي فراهم شود. جابريانصاري در ادامه موضوع بازديد از سفارتخانههاي ايران و عربستان را در دستور كار دو طرف عنوان كرد و گفت: اين موضوع هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. هرگونه اقدامي به شكل متقابل، برابر و براساس توافق روي جزييات توسط دو كشور انجام خواهد شد و منوط به اين است كه توافق بين دو كشور در ارتباط با جزييات و به شكل كامال متبادل صورت گيرد. وي با بيان اينكه قوه قضاييه نيز درباره موضوع حمله به سفارت عربستان روند خود را طي ميكند، گفت: بازديد از سفارتخانهها بين دو كشور ايران و عربستانمطرحاست.اگراينموضوعنهاييشود،اعالمخواهد ش//د. معاون وزير امور خارجه با تاكيد بر اينكه هيچ مذاكره مستقيمي بين هياتهاي دو كشور و وزارت خارجه ايران و عربستان وجود ندارد، افزود: از مجاري ديپلماتيك و به شكل غيرمستقيم ضرورتها رفع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.