حضور نيروهاي ايراني در سوريه و عراق نقضقوانينبينالمللياست

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- وزير خارجه عربستان در ادعايي تازه استقرار نيروهاي ايران در سوريه و عراق را نقض آشكار هنجارها و قوانين بينالمللي و منطقهاي خواند. عادل الجبير درخصوص موضع عربس//تان در بحران قطر گفت: موضعي كه عربستان در كنار امارات و بحرين و مصر در قبال قطر گرفته است نتيجه عدم توجه به درخواستهاي مكرر از اين كشور براي پايان دادن به حمايتهايش از تروريسم و افراطگرايي و دخالت در امور منطقه است. خبرگزاري رسمي عربستان از قول الجبير نوشته كه تصميم اخير اين كشور در قبال دوحه پيامي را به اين كشور فرستاده است. او گفته م//ا قطر را يك همپيمان در ش//وراي هم//كاري خليجفارس ميدانيم و نميخواهيم به مردم قطر آسيبي وارد شود اما وضعيت فعلي بايد اصالح ش//ود. دوحه نميتواند به سياستهاي فعلياش ادامه دهد و بايد دست از تامين مالي تروريس//تها بردارد. الجبير در ادامه مدعي ش//د: ايران به دامن زدن به خشونتها و دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه ادامه ميدهد و از تروريس//تها در س//وريه و يمن و بحرين حمايت كرده و با حضور نيروهايش در سوريه و عراق قوانين بينالمللي و منطقهاي را نقض ميكند. وي همچنين در ادعايي ديگر نااميدي خود را نسبت به تغيير رويكردهاي منطقهاي و بينالمللي تهران ابراز داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.