آغاز مانور دريايي ايران و چين در تنگه هرمز

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فرمانده منطقه يكم امامت نيروي دريايي ارتش به ارائه جزييات برگزاري تمرين مش//ترك ناوهاي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و چين پرداخت. امير دريادار حسين آزاد افزود: ناوگروه نيروي دريايي ارتشجمهوريخلقچينكهدرمنطقهيكمنيرويدرياييارتشجمهوري اسالمي ايران در بندرعباس پهلو گرفته است، به تمرين مشترك خود در آبهاي جمهوري اسالمي ايران با ناوهاي نيروي دريايي ارتش ايران پرداخت. وي اضافه كرد: اين تمرين مشترك در محدوده شرقي تنگه هرمز تا درياي عمان برگزار ميشود و در آن، دو طرف توان نظامي خود را به نمايش گذاشته وتجربياتشانرابهاشتراكميگذارند.اميرآزادبااشارهبهاينكهناوشكنالبرز، ناوشكنالوندويكفروندبالگردضدزيردريايينيرويدرياييارتشجمهوري اسالمي ايران در اين تمرين مشترك حضور دارند، اضافه كرد: در اين تمرين مشترك007 نفرازنيرويدرياييارتشجمهورياسالميايرانو007 نفر از نيروي دريايي چين حضور دارند. فرمانده منطقه يكم امامت نيروي دريايي ارتشگفت:عملياتحملوانتقالنيروها،نشستوبرخاستبالگردهاازناوها، صورتبندي يگانهاي شناور، مانور افسر نگهبان، تبادل عمودي بين نيروها، تبادل اطالعات بين اتاقهاي عمليات و مخابرات، انجام عملياتهاي مختلف ضدزيردريايي،ضدواحدهايپروازيوضدواحدهايسطحيومخابرهباچراغ وپرچمازجملهعملياتهايياستكهدراينتمريناجراميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.