سناريويجديددولتسعودي برايگسترشبحرانقطربهكلمنطقه

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن تكذيب خبر انتقال فرماندهان حماس به تهران، گفت: اين اقدام بخشي از س//ناريوي دولت سعودي براي گسترش بحران قطر به كل منطقه است. عليرضا رحيمي در واكنش به انتشار خبر سفر فرماندهان حماس به تهران توسط چند روزنامه و رسانه عربزبان و همچنين كانال 10 تلويزيون رژيم صهيونيستي اعالم كرد: اخبار منتشر شده درباره انتقال فرمانده//ان حماس از قطر به تهران جعلي اس//ت. وي گفت: به نظر ميرسد دولت سعودي پشتپرده اين خبرسازي است و آنچنان كه پيداست اين اقدام بخشي از سناريوي سعوديهاست كه براساس آن، به دنبال گس//ترش و تسري بحران قطر به تمامي منطقه خاورميانه است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اس//المي خاطرنشان كرد: باتوجه به خصومت دولت سعودي با ايران تالش ميكنند فراتر از منازعه عربي، اين بحران را در س//طوح ديگر نيز گسترش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.