به بهانه حجاب نميتوان به كرامت انساني لطمه زد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- دبيركل مجمع نيروهاي خط امام گفت: در اسالم نميتوان به بهانه برخي احكام مثل حجاب و اينطور موارد، به كرامت انساني لطمه زد، حال شما ببينيد كه چقدر ما در جامعه از توجه به اين موارد اسالمي دور هستيم. سيدهادي خامنهاي در مراسم احياي شب قدر با بيان اينكه در كشور ما عدهاي با شعار دين و مردمساالري به ميدان ميآيند و طرف مقابل را متهم به بيديني ميكنند، اظهار كرد: هدف اصلي آنان رسيدن به قدرت است و براي اين هدف از دروغ، بهتان ...و استفاده ميكنند اما بديهي است به هيچ يك از اهداف خود نميرسند چراكه به آنچه ميگويند اعتقادي ندارند. خامنهاي با طرح اين پرسش كه چرا دروغ در سياست نفوذ فراواني دارد، گفت: ارتباطي بين دين و سياست وجود دارد اما اگر كسي دروغ و تزوير در سياست به كار ميبندد، دينش نيز همين است و در واقع بهدنبال سوءاستفاده يا استفاده ابزاري از مقدسات ديني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.