آغاز اصالحات اقتصادي

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- گزارش جديد بانك مركزي بر ماراتنرشداقتصاديسال59 پايانداد.اينگزارش از افزايش رشد به 12/5 درصد خبر ميدهد.

براساس محاسبات اوليه و مقدماتي انجام شده، توليد ناخالص داخلي كش//ور در س//ال 1395 )به قيمتهاي ثابت س//ال (1390 ب//ه 6691/1 هزار ميليارد ريال رسيده كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سالقبل)7/6495 هزارميلياردريال(،معادل5/21 درصد افزايش يافته است.

بانك مركزي در تازهترين گزارش درباره تحوالت اقتص//ادي ايران اعالم كرده اس//ت؛ حس//ب روال معم//ول، آخرين دادهها و اطالعات مورد نياز براي محاسبه رش//د اقتصادي از منابع آماري رسمي از قبي//ل وزارت جهاد كش//اورزي، وزارت نفت، طرح آم//اري كارگاههاي بزرگ صنعت//ي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان )اداره آمار اقتصادي بانك مرك//زي(، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت شده است.

همچنين در گروه خدمات نيز متناس//ب با هر ي//ك از فعاليتها، از منابع آماري و ش//اخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسي سهم فعاليتهاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نش//ان ميدهد كه در سال 1395 ارزشاف//زوده فعاليتهاي نفت، صنعت، بازرگاني، رس//توران و هتل//داري و حملونقل، انب//ارداري و ارتباطات به ترتيب با سهمي معادل ‪0/7 ،0/8 ،9/8‬ و 0/7 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمدهاي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي ايفا كردهاند. در مقابل ارزشافزوده فعاليت »ساختمان« با سهمي معادل8/0 واحددرصدازرشد5/21 درصدي،نقش كاهندهاي در توليد ناخالص داخلي طي دوره زماني مورد نظر داشته است. نفت و كشاورزي در صدر „ آخرين آمار و اطالعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نش//ان ميدهد كه برآورد مقادير توليد محص//والت زراعي، باغي و دامي در س//ال 1395 نسبت به سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 8/2 ، 1/6 و 4/6 درصد برخوردار بوده است. بر اين اساس در س//ال 1395 و براساس محاسبات فصلي، رشد ارزشافزوده گروه كش//اورزي )به قيمتهاي ثابت ،(1390 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/2 درصد افزايش يافته است.

براساس محاسبات اوليه، ارزشافزوده گروه نفت در سال 1395 به قيمتهاي ثابت سال 1390 به ميزان 1524/5 هزار ميليارد ريال برآورد ش//د كه گوياي رش//د 61/6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتايج حاصل از محاسبات اوليه در اين زمينه نشان ميدهد كه افزايش قابل توجه نرخ رشد ارزشافزوده اين گروه، ناشي از رفع محدوديتها و افزاي//ش توليد و صادرات نفت خام، فرآوردههاي پااليشگاهي، ميعانات و مايعات گازي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي بوده است.

ارزشافزوده بخش صنعت در س//ال 1395 )به قيمتهاي ثابت سال (1390 با 6/9 درصد رشد به رقم 781 هزار ميليارد ريال رسيد. الزم به يادآوري است كه اين رشد در سال 1394 ، -4/6 درصد بود. بيترديد مساعدتهاي نظام بانكي در تامين مالي بخش صنعت و اعطاي تسهيالت الزم به بنگاههاي كوچك و متوسط در افزايش رشد ارزشافزوده اين بخش نقش قابل توجهي داشته است. شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي )ك//ه حدود 70 درصد ارزشافزوده بخش صنعت را پوش//ش ميدهد( در سال 1395 نس//بت به دوره مشابه سال قبل 7/9 درصد افزايش يافته است.

براس//اس گزارش بانك مركزي، از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در س//ال ‪16 ،1395‬ رشته فعاليت ب//ا )ضريب اهميت 83/7 درص//د(، داراي رشد مثبت بوده است. بيشترين سهم ايجاد شده در رش//د 7/9 درصدي شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي )در س//ال (1395 به ترتيب مربوط به فعاليتهاي صنايع توليد »وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر«، »مواد و محصوالت شيميايي« و »مواد غذايي« اس//ت. در بخش »س//اختمان«، ارزش س//رمايهگذاري بخشخصوصي ساختمان مناطق شهري در سال 1395 به قيمتهاي جاري نسبتبهدورهمشابهسالقبل1/41درصدكاهش يافته است.

با اعمال شاخصهاي قيمتي متناظر و تعديل ارزشافزوده ساختمانهاي خصوصي به قيمتهاي ج//اري و همچني//ن ب//ا احتس//اب ارزشاف//زوده ساختمانهاي دولتي، نرخ رشد بخش »ساختمان« در س//ال 1395 )به قيمتهاي ثابت سال (1390 در ح//دود -13/1 درصد برآورد ميش//ود. انتظار ميرود با بهبود و تقويت ايجاد شده در بخش توليد و ص//ادرات نفت خام و همچنين در حوزه ماليات، پرداخت هزينههاي عمراني دولت كه سهم عمدهاي در ايجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل مالحظهاي همراه شده و رشد اين فعاليت اقتصادي در سال جاري مثبت شود. مثبتشدنرشداقتصاديبدوننفت گرچه برآوردهاي مقدماتي نش//ان ميدهد كه بخشعمدهرشداقتصادي5/21 درصديطيسال 1395 مربوط به افزايش ميزان توليد و صادرات گروه نفت بوده است؛ با اين وجود، رشد اقتصادي بدون نفت نيز از رشد مثبت و روند رو به بهبودي برخوردار شده است. به گونهايكه رشد اقتصادي بدون نفت از -1/8 درصد در سه ماهه اول سال 1395 به ترتيب به رشد مثبت ‪5/4 ،3/9‬ و 5/6 درصدي طي فصول دوم تا چهارم رس//يده و نهايتا از رشد -3/1 درصد در سال 1394 به رشد 3/3درصدي در پايان سال 1395 افزايش يافته است.

در س//الجاري نيز انتظار ميرود، با اس//تمرار اصالحات اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، حض//ور موثر سيس//تم بانكي در قال//ب طرحهاي حمايت از توليد، بهبود مناس//بتر فضاي كسب و كار و تعميق بازار سرمايه اين روند در اقتصاد كشور نهادينه شود.

نگاه//ي به ارق//ام اجزاي هزين//ه نهايي )طرف تقاض//اي اقتصاد( در س//ال 1395 )به قيمتهاي ثابت س//ال (1390 نيز نش//ان ميده//د كه اقالم مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثاب//ت ناخالص، صادرات و واردات كاالها و خدمات به ترتيب از رشدي معادل ‪-3/7 ،3/7 ،3/8‬ ، 41/3 و 6/1 درصد برخوردار بودهاند.

عبورس/رمايهثاب/تازكانالمنفيبه مثبت

محاسبات مقدماتي سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشاندهنده كاهش رشد تشكيل س//رمايه ثابت ناخالص به ميزان 3/7 درصد است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ماشينآالت و ساختمان است.

تشكيل س//رمايه ناخالص ساختمان در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/4 درصد كاهش يافته و تش//كيل س//رمايه ثابت ناخالص ماش//ينآالت نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/6 درصد افزايش يافته اس//ت. طي دوره زماني مزبور واردات قابل توجه كاالهاي س//رمايهاي و همچني//ن افزايش توليد داخل//ي كاالهاي صنعتيكه ماهيت س//رمايهاي دارند، مهمترين عامل در افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشينآالت بوده است. كاهش تش//كيل سرمايه بخش ساختمان ني//ز به علت كاه//ش س//رمايهگذاري در بخش خصوصي است.

در حوزه تجارت خارجي و براساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كاالها و خدمات طي سال 1395 )به قيمتهاي ثابت سال (1390 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 41/3 و 6/1 درصدي برخوردار بودهاند.

بانك مركزي در گزارش خود همچنين تاكيد كرده اس//ت كه مصرف خصوصي در س//ال 1395 با 3/8 درصد رش//د نس//بت به دوره مش//ابه سال قبل مواجه بوده كه در قياس با رش//د -3/5 درصد هزينههاي مصرف خصوصي در سال 1394 نشان از بهبود نس//بي معيش//ت بخش خانوار و افزايش هزينههاي صورت گرفته در اين حوزه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.