ادغام موسسات مالي به نفع سپردهگذاران

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

دبي//ركل كان//ون بانكه//ا و موسس//ات اعتب//اري خصوصي گفت: سپردهگذاران بايد از ادغام استقبال كنند زيرا اين حركت در جهت سرو سامان دادن و افزايش امنيت سپردههاي آنها است.

محمدرضا جمشيدي درباره ادغام موسسه اعتباري كوثر، موسسه ثام//ن و بانك مهر اقتصاد با اش//اره به اينكه هي//چ نگراني درباره آنها وجود ندارد، افزود: با توجه به اينكه موسسه ثامن عضو كانون بانكها نيس//ت، اطالعات دقيقي در مورد اين موسس//ه وجود ندارد. مباحث مطرح شده ممكن است ناشي از برخي رايزنيها از سوي بانك مركزي و اين موسسات باشد.

دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري اظهار داشت: وظيفه بانك مركزي سر و سامان دادن به موسسات غيرمجاز است و برهمين اساس به اين موسسات بدون مجوز اعالم شده تا براي سر و سامان يافتن، به دنبال ادغام با يكي از موسسات و بانكهاي داراي مجوز باشند.

جمش//يدي با اشاره به وجود س//پردههاي مردم و مشتريان نزد اين موسسات، گفت: به اين ترتيب ميتوان شاهد ساماندهي اين موسسات بود و نسبت به سپردهها خاطر جمع شد.

دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي به سپردهگذاران به ايبنا گفت: بهطور حتم سپردهگذاري نزد موسسات فاقد مجوز هيچگونه نظارت و امنيتي نخواهد داشت اما اگر بانك يا موسسات داراي مجوز با مشكل احتمالي مواجه شوند، سپردههاي تا001 ميليون تومان آنها مورد تضمين صندوق ضمانت سپردهها است و امنيت كامل دارد.

وي در ادامه تاكيد كرد: اما سپردهگذاران بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه ادغام به نفع آنها است و بايد از اين حركت استقبال كنند زيرا اين حركت در راستاي افزايش امنيت سپردههاي آنها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.