پشت پرده شايعات ورشكستگي بانك پارسيان

Jahan e-Sanat - - News -

گروهاقتصادی-بهدنبالشايعاتورشكستگيبرخيبانكها و انحالل موسسات غيرمجاز، به تازگي تصاويري منتشر شده كه از تجمع سپردهگذاران بانك پارسيان و احتمال ورشكستگي آن حكايت دارد در حالي كه اصال اين تصاوير متعلق به زمان حال نيس//ت و ماجراي ديگري دارد. از هفتههاي مانده به انتخابات رياس//تجمهوري بود كه فضاي ش//بكه بانكي درگير اظهارات برخي از مس//ووالن خارج از اين حوزه و همچنين ش//ايعاتي در رابطه با ورشكسته بودن بانكها شد؛ موضوعي كه گرچه بارها از سوي مقامات بانك مركزي مورد توضيح قرار گرفت اما همچنان جوي ناآرام را بر سپردهگذاران نظام بانكي حاكم كرده است. اين در حالي اس//ت كه در مدت اخير در كنار ناآراميها و تجمعات ناشي از مشكالت پيشآمده كه براي موسسه اعتباري كاسپين شاهد بوديم، سپردهگذاران برخي موسسههاي مجاز نيز تحت تاثير شايعات موجود در فضاي مجازي درباره شرايط فعلي بانكها و موسسات اعتباري تحركاتي داشتهاند كه البته با واكنش مسووالن اين موسسات و ايجاد اطمينان به سپردهگذاران همراه بود. اخيرا نيز در شبكههاي مجازي تصاوير و ويدئوهايي منتشر ميشود كه نشان ميدهد تجمعي مقابل شعب پارسيان شكل گرفته و مردم براي دريافت سپردههاي خود تالش ميكنند.

در حالي اين تصاوير عجيب به نظر ميرسد كه پيگيري موضوع از كوروش پرويزيان – مديرعامل بانك پارسيان و رييس كانون بانكهاي خصوص//ي – با اين توضيحات همراه بود كه تصاوير منتش//ره مربوط به زمان حال نيست و به دوره زماني كه بانك پارسيان عامليت رسيدگي به تعهدات تعاوني اعتباري منحلشده ثامنالحجج را بر عهده داشت، برميگردد كه اكنون با سوءاستفاده عدهاي از اشخاص ناآگاه با قصد و غرض تهيه و منتشر ميشود.

او البته نسبت به شرايط فعلي بانك پارسيان به سپردهگذاران آن اطمينان داد و گفت اين بانك در فضاي آرام به فعاليت خود ادامه ميدهد. بايد يادآور شد كه به دنبال انحالل تعاوني اعتبار ثامنالحجج كه در دو س//ال گذشته اتفاق افتاد، بانك پارسيان به عنوان كانال ارتباطي بانك مركزي از بهمنماه س//ال 1394 مسووليترسيدگيبهتعهدات گذاراناينتعاونيرابرعهده گرفت و براساس فرآيندي مرحلهاي به حسابهاي آنها از طريق خطاعتباريحدود0052 ميليارديبانكمركزيرسيدگيكرد اما در آن زمان با توجه به اينكه سپردهگذاران ثامنالحجج بايد براي تعيين تكليف امور خود به شعب بانك پارسيان مراجعه ميكردند، گاه تجمعاتي در مقابل اين بانك داشته و موجب اختالل در امور مشتريان پارسيان ميشدند. طبق اعالم اين بانك، در حال حاضر حدود89 درصدازسپردهگذارانثامنالحججتعيينتكليفشدهاند و بانك پارسيان به عنوان بانك عامل به تعهدات خود پايبند است. ماجراي انتشار شايعات درباره ورشكستگي بانك پارسيان واكنش برخي از نمايندگان مجلس را در پي داشت.

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد بانك پارسيان يكي از بانكهاي پيشرو و پيشگام در نظام بانكي بوده كه از استحكام بااليي برخوردار است. علي سبحانيفرد ضمن اشاره به اينكه بانك پارسيان توانست به تحقق اقتصاد ملي كمك شاياني كند،حمايتوكمكبانكپارسيانبهبنگاههايتوليديوكسبو كار و كارآفريني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بانك پارسيان عالوه بر بخش خاص صنعت و توليد، در بخشهاي عمراني از جمله آبرسانيبهمناطقمحروموهمچنيندرحوزهمسووليتاجتماعي نيز در نوسازي ناوگان تاكسيهاي فرسوده نقش موثري ايفا كرده است. وي در مورد پذيرش عامليت موسسه ثامنالحجج از سوي اين بانك نيز تاكيد كرد: نيات و اعمال ياريرسان مديران اين بانك باعث شد تا 99 درصد از سپردهگذاران ثامنالحجج سپردههاي خود را دريافت كنند درحاليكه ميتوانست چنين ديون بزرگي را ب//ه عهده نگيرد. به هر حال قبول عامليت اين بانك خيلي از نگرانيها را كاهش داده است. دبير اول كميته اقتصادي مجلس نيز درخصوص هجمههايي كه اخيرا نظام بانكي را هدف قرار داده است، گفت: درست است كه برخي بانكها مشكالتي نظير بدهي كالن دولت به بانكها، مطالبات كالن بانكها از اشخاص حقيقي و حقوقي دارند و اين موارد شرايط نامناسبي براي بانكها ايجاد كرده اما اين هرگز به معناي ورشكستگي نيست، از طرف ديگر مردم اين نكته را در نظر داش//ته باشند كه هيچ بانكي در طول اين 38 سال ورشكسته نشده است و اين به دليل پشتوانه محكم بانك مركزي و صندوق ضمانت سپردهها است.

حسينيشاهرودي در ادامه افزود: بانكهايي كه تحت پوشش بانك مركزي و صندوق ضمانت هستند، عاري از هرگونه تهديد مالي هستند و دليلي براي نگراني مردم وجود ندارد. همچنين تعميم دادن كار موسسات غيرمجاز به بانكهاي قانوني دستاويزي اس//ت كه فرصت طلبان براي هراسافكني در جامعه به دست آوردهاند و با اين كار قصد ايجاد خلل در اقتصاد كشور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.