رتبه برتر بانك ملي ايران در گزارش شاپرك

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش اقتصادي سال گذشته شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( نشان ميدهد بانك ملي ايران در حوزه پرداخت الكترونيك يكي از سرآمدان نظام بانكي بوده است.

ب//ه گزارش جهانصنعت به نقل از روابطعمومي بانك ملي ايران، در حوزه پذيرندگي در كل سال ،1395 در هر دو شاخص سهم تعدادي و مبلغي، بانك ملي ايران جزو سه بانك برگزيده بوده است.

بررسيسهمتعداديكارتهايبانكيتراكنشداربانكهايصادركننده در سال گذشته نشان ميدهد كه بيشترين كارت برداشت تراكنشدار متعلق به بانك ملي ايران بوده و در تعداد كارت هديه و بنكارت تراكنشدار نيز بانك ملي ايران جزو سه بانك برتر بوده است.

در سال گذشته بيشترين سهم از تعداد و مبلغ تراكنشهاي صادره و پذيرش ش//ده به بانك ملي ايران تعلق داشته است. بهطور كلي بانك ملي ايران رتبه دوم سهم تعدادي از كل تراكنشهاي شاپركي را داشته است.

از منظر گردش مالي ش//اپركي كه مجم//وع مبالغ صادركنندگي و پذيرندگي هر بانك است نيز بانك ملي ايران بيشترين گردش مالي را در سال گذشته از آن خود كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.