سكه تخت گاز باال ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار روز گذشته با 17 هزار و 500 تومان رشد به يك ميليون و 219 هزار تومان رسيد.

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار ارز و سكه تهران ديروز با 17 هزار و 500 تومان افزايش قيمت نسبت به روز شنبه به يك ميليون و 219 هزار تومان رسيد.

همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با چهار هزار تومان رشد، يك ميليون و 177 هزار تومان داد و ستد شد.

نيم سكه نيز با چهار هزار و 500 تومان رشد قيمت 639 هزار و 500 تومان و هر ربع س//كه بهار آزادي نيز با 5 هزار تومان رش//د 369 هزار و 500 تومان قيمت خورد. در عين حال، هر قطعه سكه گرمي نيز با دو هزار تومان افزايش، 249 هزار تومان معامله شد.

همچنين، هر گرم طالي 18 عيار با 138 تومان رش//د، 114 هزار و 290 تومان ارزشگذاري شد.

هر دالر آمريكا نيز با رشد 12 توماني به قيمت 3736 تومان، يورو با 17 تومان رشد 4245 تومان و هر پوند انگليس هم با چهار تومان رشد، 4847 تومان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.