خانم نخستوزير در منگنه حزب محافظهكار

Jahan e-Sanat - - News -

ترزا مي پس از شكس//ت در كسب اكثريت كرس//يهاي مجل//س كش//ورش در انتخابات زودهنگام و همچنين كشته شدن دستكم 58 نفر در آتشسوزي يك بلوك مسكوني به شدت تحت فش//ار و انتقاد قرار گرفت//ه، با اين حال خواهان جدايي شفاف از اتحاديه اروپاست.

اگر نخستوزير بريتانيا به دنبال عقبنشيني از مواضع خود براي خروج از اتحاديه اروپا باشد، ب//ا چالشهاي جدي براي ادامه رهبري حزب محافظهكار روبهرو خواهد شد.

منابع ارشد حزب محافظهكار بريتانيا تاكيد كردند: اگر ترزا مي نخستوزير بريتانيا به دنبال تغيير برنامهها و طرحهاي خود براي خروج از اتحاديه اروپا باشد، با چالش فوري و جدي براي ادامه رهبري حزب محافظهكار روبهرو خواهد شد. پس از شكست سنگين محافظهكاران در انتخابات پارلماني اخير كه يك قمار سياس//ي بزرگ براي ترزا مي به ش//مار ميرفت، اكنون محافظ//هكاران اكثريت پارلماني را از دس//ت دادهاند و براي حفظ قدرت ترزا مي محبور به رايزني و مذاكره با يك حزب سياسي كوچك در ايرلند شمالي شده است.

در حالي كه ترزا مي قصد داشت با برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام جايگاه و موقعيت حزب محافظهكار را در آستانه مذاكرات برگزيت تقويت كند، اين انتخابات به شكس//ت بزرگي براي اين حزب تبديل شده است.

مذاكرات برگزيت قرار است از امروز رسما آغاز شود. بسياري از جوانان بريتانيايي اكنون به شدت نگران تبعات منفي خروج اين كشور از اتحادي//ه اروپا و از دس//ت دادن فرصتهاي شغلي خود هستند. برخي مقامهاي ارشد حزب محافظهكار خواستار بازنگري ترزا مي در طرح و برنامههاي برگزيت شدهاند.

س//اندي تلگراف نوشت: اگر نشانه جدي از عقبنشيني ترزا مي از طرح و برنامه برگزيت وجود داش//ته باشد، وي با چالش جدي براي ادامه رهبري حزب محافظهكار روبهرو خواهد ش//د. اين روزنامه افزود: واقعيت اين است كه ترزا مي ديگر شخصيت متحدكننده نيست و جايگاه خ//ود را در انتخابات اخير پارلماني از دست داده است.

ترزا مي س//عي كرد با برگ//زاري انتخابات زودهن//گام پارلماني جاي//گاه و موضع حزب محافظ//هكار براي آغاز مذاك//رات برگزيت را تقوي//ت كند ولي اين انتخابات ضربه جدي به اين حزب وارد كرده است. عملكرد غيرمنتظره محافظ//هكاران در اين انتخاب//ات موجب آغاز بحران سياس//ي جدي در بريتانيا ش//ده است و محافظ//هكاران براي تش//كيل دولت اقليت دس//ت به دامان ي//ك حزب كوچ//ك ايرلند شمالي شدهاند.

تهديد ح/زب محافظهكار ب/ه بركنار كردن ترزا مي

ساندي تايمز نيز نوشت: برخي وزراي كابينه ت//رزا مي به دنبال بركناري وي خواهند بود اگر نتوان//د برنامه قانوني دولت جديد را تا 28 ژوئن به تصويب برساند. روزنامه تايمز نيز تاكيد كرد: برخي اعض//اي حزب محافظهكار كه براي باقي نگهداشتن بريتانيا در اتحاديه اروپا تالش ميكنند، نامزد مورد نظر خود را براي جانش//يني ترزا مي انتخاب كردهاند. آمبر رود، وزير كش//ور كنوني بريتانيا گزين//ه احتمالي خواهد بود. ترزا مي به دنبالجلبحمايتحزباتحاددموكراتيكايرلند شمالي است تا بتواند دولت اقليت را تشكيل دهد. اين حزب در انتخابات اخير 10 كرسي را كسب كرده اس//ت. مقامهاي ارشد حزب محافظهكار انگليس به ترزا مي هش//دار دادند اگر به دنبال يك برگزيت س//هلگيرانه باشد، ممكن است با تالش براي س//رنگوني مواجه شود. قانونگذاران محافظ//هكار مخالف اتحاديه اروپ//ا در پارلمان انگليس به روزنامه ديلي تلگراف گفتند آماده به چالش كشيدن رهبري ترزا مي در صورت انحراف او از طرح اوليهاش براي برگزيت هستند.

اي//ن تهديد بع//د از يك هفته دش//وار براي نخستوزير انگليس مطرح شده كه در جريان آن او بابت حادثه آتشسوزي برج گرنفل مورد انتقاد شديد قرار گرفت. قانونگذاران حزب محافظهكار انگلي//س از جمل//ه وزراي كابين//ه دولت اخيرا بحثهايي را درباره اينكه ترزا مي نميتواند آنها را تا انتخابات بعدي رهبري كند و زمان احتمالي كنارهگيري او مطرح كردند.

اين قانونگذاران هشدار دادند هرگونه تالش براي حفظ بريتاني//ا در اتحاديه گمركات و بازار واحد يا هرگونه دادن گريزگاه به دادگاه عدالت اروپا به منظور حفظ نظارت بر انگليس باعث كودتاي يكشبه عليه ترزا مي خواهد شد.

يكي از وزراي سابق بانفوذ انگليس گفت: اگر بفهميم او از طرحهايش عقبنشيني كرده دچار مش//كل حاد خواهد شد. وي افزود: او ديگر يك چهره ايجادكننده وحدت نيست و حزب پارلماني را به داليل روش//ن آزار داده است بنابراين فكر ميكنم هيچ حسن نيتي درقبال او وجود ندارد.

قانونگذارانمحافظهكارگفتهاند،ماميخواهيم كانديدايي را بهعنوان يك كانديداي انحرافي براي مخالفت با ترزا مي مطرح كنيم و اين مشابه قضيه آنتون//ي مهير در س//ال 1989 و چالش او عليه مارگارت تاچر خواهد شد. تقالبرايآرامكردنمخالفان از طرفي به نوش//ته ديليميل، نخستوزير انگليس كه بهش//دت تحت فش//ار قرار دارد و با مخالفت قانونگذاران كش//ورش درباره برگزيت مواجه است، بابت واكنش نه چندان مناسب به آتشسوزي در برج گرنفل عذرخواهي كرد. پس از چند روز انتقادها از عملكرد ترزا مي بابت مديريت آن آتشسوزي مرگبار در حومه لندن، او اذعان كرد كه واكنش به خانوادههاي نيازمند حمايت چندان خوب نبوده است. مخالفان، اظهارات ترزا مي را واكنش ديرهنگام توصيف كردند.

تراز مي تاكنون سه بار از محل حادثه ديدار كرده تا خشم عمومي را كنترل كند. اين تراژدي تاكنون جان دس//تكم 58 تن را گرفته اس//ت. همزمانبابازديدهاياو،صدهامعترضشعارهايي براي استعفاي مي سر دادند.

در همي//ن ح//ال بس//ياري از قانونگ//ذاران محافظهكار از تصميم فاجعهبار مي براي برگزاري انتخابات زودهنگام كه منجر شد اكثريت حزبي آنها از بين برود، به ش//دت انتقاد كردند. برخي از قانونگذاران حامي برگزيت نگرانند كه ضعف سياس//ي ترزا مي موجب شود تا فيليپ هاموند، وزير دارايي انگليس موضع دولت را به »بريگزيت نرم« تغيير دهد و طبق آن، انگليس در اتحاديه گمركي باقي بماند.

در همين حال، نتايج نظرس//نجي سرويشن نشان ميدهد كه بيش از دو سوم رايدهندگان 69) درصد( از رويكرد برگزيت نرمهاموند حمايت ميكنند.همچنينمخالفتشديديباموضعمي وجود دارد كه ميگويد عدم توافق بهتر از توافق بد است. 65 درصد از پرسششوندگان ميخواهند كشورشان پيش از خروج از اتحاديه اروپا توافقي انجام دهد.

جلس/ه ويژه دو س/اله پارلم/ان براي برگزيت

پارلم//ان انگليس در اقدامي كمس//ابقه قرار است به منظور مقابله با پيچيدگيهاي فرآيند جدايي اين كش//ور از اتحاديه اروپا جلسهاي دو ساله داشته باشد.

مذاكرات انگليس با اتحاديه اروپا بر سر خروج اين كشور از اين بلوك قرار است امروز در حالي آغاز شود كه پيشبيني ميشود با توجه به ناكامي ترزا مي در كسب اكثريت كرسيها در انتخابات هفته گذشته اين كشور، بسيار پيچيده باشد.

در همي//ن حال دولت انگلي//س اعالم كرده است كه در اقدامي كمسابقه مدت جلسه خود ب//راي مذاكره درباره رويك//رد بريتانيا در خروج بدون وقفه اين كشور از اتحاديه اروپا دو سال به طول خواهد انجاميد. معموال جلسات پارلماني انگليس براي مدت يكسال و از بهار تا بهار سال آينده برگزار ميشود. دولت بريتانيا در اواخر ماه مارس با انتشار اطالعيهاي رسمي اعالم كرد كه اتحاديه اروپا را ترك خواهد كرد. اين اطالعيه به اين معناست كه لندن دو سال و تا مارس 2019 فرصت خواهد داشت تا بزرگترين شريك تجاري خود يعني اتحاديه اروپا را ترك كند.

در همين حال رييس مجلس عوام بريتانيا در توضيح ضرورت طوالنيتر شدن جلسه پارلمان ب//ر پيچيده بودن رون//د برگزيت تاكيد و عنوان كرد: ما بيشترين زمان ممكن را براي طرحريزي برنامههاي برگزيت خود ب//ه پارلمان دادهايم تا قانونگذاران بتوانند طي اين دو سال قوانين مرتبط با اين اقدام را صادر كنند. برنامه دولت انگليس براي پارلمان آينده قرار است چهارشنبه در جريان سخنرانيملكهاينكشوراعالمشود؛سخنرانيكه انتظار ميرود قوانين مربوط به برگزيت و مهاجرت را نيز دربر بگيرد.

وزير برگزيت: خروج قطعي بريتانيا از اتحاديه اروپا

از طرف//ي به گزارش رويت//رز، وزير برگزيت انگلي//س درحالي كه قرار اس//ت به منظور آغاز مذاكرات جدايي از اتحاديه اروپا راهي بروكسل ش//ود، اعالم كرد: بدون شك ما اتحاديه اروپا را ترك ميكنيم.

چند روز پس از آنكه رييسجمهور فرانس//ه پيشنهاددادانگليسميتواندگزينهابقادراتحاديه اروپا را انتخاب كند، وزير برگزيت اين كشور اعالم كرد: هيچ عقبنشيني از برنامه ترزا مي براي عمل به راي مردم اين كشور در رفراندوم سال گذشته صورت نخواهد گرفت.

ديويس با انتش//ار بيانيهاي در اين باره گفت: همزمان با آغاز س//فر من به بروكسل به منظور آغاز مذاكرات رس//مي جهت خ//روج از اتحاديه اروپا هيچ ش//كي نبايد در اين باره وجود داشته باشد كه ما اين اتحاديه را ترك كرده و به نتيجه رفراندوم تاريخي خود عمل ميكنيم. در ادامه اين بيانيه آمده است: خروج از اتحاديه اروپا به ما اين فرصت را ميدهد كه آيندهاي جديد و روشن را براي كشورمان رقم بزنيم؛ آيندهاي كه در آن ما آزادانه مرزهاي خود را كنترل و قوانين جديدي را اتخاذ خواهيم كرد.

ديوي//س بهعنوان يك//ي از حاميان كمپين خروج از اتحاديه اروپا در رفراندوم سال گذشته همچنين ميگويد: مذاكرات لندن در بروكسل را در مس//يري سازنده ميبيند با اينكه ميداند در برخي موضوعات مذاكرات س//ختي در پيش خواه//د بود. وي همچنين در بيانيه خود تاكيد كرده اس//ت كه كشورش به دنبال پشت كردن به اروپا نيس//ت بلكه از نظر لندن بسيار حياتي است كه هم انگليس و هم اتحاديه اروپا بهعنوان دوستان و متحدان نزديك بتوانند به شراكت ويژه خود ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.