حمايت پاپ از سياستهاي بينالمللي صدراعظم آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

آنگال مركل، صدراعظم آلمان، در آستانه برگزاري نشست G20 در هامبورگ از پشتيباني پاپ فرانسيس نيز برخوردار شده است. كمك به توسعه آفريقا و پشتيباني از پيمانهاي جهاني اقليمي در مركز بحثهاي G20 خواهد بود.

پاپ فرانس//يس رهبر كاتوليكهاي جهان، در گفتوگو با آنگال مركل از فعاليتهاي صلحجويانه و محيطزيس//تي صدراعظم آلمان پش//تيباني كرد. مركل پ//س از اين ديدار گفت رهبر كاتوليكه//اي جهان براي او آرزوي موفقيت در مبارزه با فقر در آفريقا و همچنين فعاليتهاي زيستمحيطي كرده است.

م//ركل در واتي//كان پس از دي//دار و گفتوگ//و با رهبر كاتوليكه//اي جهان گفت: پاپ مرا اميدوار كرد راهي را كه ميپيمايم ادامه دهم و براي برقراري قراردادهاي جهاني مبارزه كنم. اين چهارمين ديدار و گفتوگوي صدراعظم آلمان با رهبر كاتوليكهاي جهان بود.

مركل در ادامه اعالم كرد در نشست G20 يا گروه بيست اقتصاد بزرگ جهان كه در روزهاي نخست ماه ژوئيه سالجاري ميالدي (2017) در هامبورگ آلمان برگزار ميشود، آفريقا گرانيگاه اصلي رايزنيها خواهد بود و رهبر كاتوليكهاي جهان نيز اين موضوع را كامال ميپسندد.

رهبر كاتوليكهاي جهان پس از صحبت با آنگال مركل از فعاليتهاي او در جهت برقراري صلح در جهان تشكر كرد. پاپ همچنين مدالي با طرح شاخه زيتون به صدراعظم آلمان هديه كرد. مركل گفتوگو با پاپ را در مجموع بسيار اميدواركننده خواند. او اظهار اميدواري كرد كه بتوان قدم به قدم در G20 مشكالت را برطرف كرد و به اين ترتيب موفقيتهايي براي جامعه جهاني به دست آورد.

مواضع آنگال مركل در شرايطي مورد تاييد پاپ قرار ميگيرد كه سياست دونالد ترامپ بر اولويت آمريكا بر ديگر مشكالت جهاني استوار است. ناموفق بودن گفتوگوهاي گروه موسوم به G7 در ماه مه سالجاري ميالدي (2017) سبب شده كه چشم اميد بسياري اكنون به كنفرانس بيست اقتصاد بزرگ جهان متمركز شود.

م//ركل در اي//ن ب//اره گفت ب//ا وجود سياس//ت جديد رييسجمهوري آمريكا كش//ورهاي G20 خواستار جهاني هس//تند كه در آن بتوان روابط چندگانه ميان كش//ورها به وجود آورد و خواس//تار جهاني هستند كه در آن نه كشيدن ديوارها و موانع، بلكه سرنگوني ديوارها مدنظر باشد و همه از زندگي بهتري بهرهمند ش//وند و احترام و منزلت انساني در آن حفظ شود.

به گزارش دويچهوله، مركل تاكيد كرد كه پاپ فرانسيس او را اميدوار كرده بر آفريقا و بهبود شرايط اين قاره متمركز شود و براي تحقق پيمانهاي جهاني چون پيمان زيستمحيطي پاريس بجنگد.

صدراعظم آلمان در آغاز ديدارش با پاپ از او تشكر كرد كه بار ديگر او را به حضور پذيرفته است و نوعي شيريني كه در سفر پيشيناش به آرژانتين از موطن پاپ برايش هديه آورده بود را به پاپ تقديم كرد، اما پاپ فرانسيس با به حضور پذيرفتن آنگال مركل يكي از قوانين مشخص واتيكان را ناديده گرفت. پاپ قرار بود سياستمداراني را كه در آستانه انتخابات هستند به حضور نپذيرد و بيطرفي خود را در اين عرصه حفظ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.