پارلمان در قبضه »ماكرونيسم«

Jahan e-Sanat - - News -

رايدهندگان فرانسوي ديروز براي شركت در دور دوم انتخابات پارلماني به پاي صندوقهاي راي رفتند.

امانوئل ماكرون با كسب اكثريت توانست دومين پيروزي انتخاباتي خود را پس از برنده ش//دن در انتخابات رياس//تجمهوري از آن خود كند تا دست به اصالحات عميق اجتماعي و اقتصادي بزند.

جوانترين رييسجمهور فرانس//ه در جريان يكي از كليديترين انتخابات سالجاري در اروپا، به قدرت رسيده است. او فلسفه خوانده، سپس وارد بانكداري و كارهاي مالي شده است. ماكرون در سال ،2014 در دوران نخستوزير مانوئل وال//س، هدايت وزارت اقتصاد را در دس//ت گرفت. از برنامههاي رييسجمهور فرانس//ه، تسهيل در س//اعات كاري كارگران پس از 50 سالگي و باز گذاشتن دست شركتها براي تنظيم ساعات كاري، بيش از 35 ساعت فعلي در هفته است. ماكرون ميگويد دهها هزار فرصت شغلي جديد در بخش دولتي ايجاد ميكند. او همچنين از هواداران سرسخت اتحاديه اروپا و اجراي توافق اقليمي براي مقابله با تغييرات آبوهوايي بهشمار ميرود.

تنها يك ماه پس از آنكه رهبر 39 ساله كاخ اليزه جوانترين رييسجمهور كشور در تاريخ مدرن فرانسه شد، نظرسنجيها نشان داد كه حزب ميانهرو او موسوم به جمهوري به پيش 75 تا 80 درصد كرسيهاي پارلمان را به دست ميآورد. بااينوجوداحتمالميرودمشاركتمردميبهحدبيسابقهايكاهش داش//ته باشد كه ممكن است نشاندهنده خستگي رايدهندگان از هفت ماه كمپين و رايگيري باشد، اين امر همچنين ميتواند نشاندهنده خشم مردم از سياستمداراني باشد كه نهايتا ميتوانند تالش ماكرون براي اصالحات را پيچيده كنند. رقباياصليحزبماكرونميگويندانتظاردارندحزبجمهوريبهپيش، اكثريت كرسيها را به دست آورد و از رايدهندگان خواستهاند اختالف نظرها را تا جايي كه ميتوانند كاهش دهند. آنها تاكيد دارند در غير اين صورت بحث و رايزنيهاي دموكراتيك خفه ميشود.

تازهترين نظرسنجيهاي انتخاباتي نشان ميدهد كه رايدهندگان گرچه اكثريت را از آن ماكرون ميكنند اما اميد دارند اپوزيسيون قدرتمندي نيز در پارلمانايجادشود.انتظارميرودحزبمحافظهكارجمهوريخواهانبهبزرگترين گروهاپوزيسيوندرپارلمانفرانسهتبديلشودامانظرسنجيهانشانميدهدآنها نميتوانند بيش از 90 تا 95 كرسي از مجموع 577 كرسي را كسب كنند.

همچنين انتظار ميرود برخي از قانونگذاران جمهوريخواه گروه مجزايي را براي حمايت از ماكرون تشكيل دهند. از سوي ديگر حزب سوسياليست كه تا ماه گذشته حكومت را در فرانسه در دست داشت با شكست تحقيرآميزي روبهرو است و انتظار ميرود بيش از 25 تا 35 كرسي به دست نياورد.

از سوي ديگر اين نظرسنجيها نشان ميدهد حزب راست افراطي جبهه ملي فرانسه بين يك تا شش كرسي به دست ميآورد. انتظار ميرود مارين لوپن، رهبر اين حزب افراطي جزو برندگان انتخابات باشد. حوزههاي رايگيري از ساعت 8 صبح به وقت محلي آغاز به كار كردند و تا ساعت 6 عصر در شهرهاي كوچك متوسط و 8 شب در پاريس و ساير شهرهاي بزرگ به كار خود ادامه دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.