اجساد ملوانان ناو جنگي آسيبديده آمريكا پيدا شد

Jahan e-Sanat - - News -

اجس//اد هفت ملوان ناپديدش//ده ن//او جنگي فيتزجرالد آمريكا در بخش آسيبديده ناو پيدا شد. اين ناو جنگي شنبه گذش//ته با يك كشتي باري غولپيكر برخورد كرده و دچار آسيب شده بود.

درحاليكهنيروهايتجسسباهواپيما،كشتيوهليكوپتر در شبانهروز گذشته در جستوجوي ملوانان مفقود شده ناو جنگي فيتزجرالد آمريكا در آبهاي ساحلي ژاپن بودند، اجساد آنها يك روز پس از تصادف، در بخش تخريبشده ناو كه زير آب رفته بود پيدا شد.

ناو جنگي فيتزجرالد شنبه گذشته در آبهاي ژاپن و در فاصلهحدود001 كيلومتريجنوبغربيشهرژاپنييوكوساكا با يك كشتي باري غولپيكر فيليپيني برخورد كرد و به شدت خسارت ديد. در اين حادثه چند نفر از ملوانان ناو آمريكايي زخمي و هفت نفر نيز مفقود شدند. تصور ميشد ملوانان به بيرون از كشتي پرتاب شدهاند و جستوجوگران در آبهاي ساحلي ژاپن دنبال ملوانان مفقودشده ميگشتند. اما پس از آنكه ناو آس//يبديده با كمك يدككشها در پايگاه نيروي دريايي آمريكا در ساحل ژاپن پهلو گرفت، اجساد ملوانان در بخش آسيبديده ناو پيدا شدند.

ناو جنگي فيتزجرال//د 154 متر طول و 20 متر عرض و باظرفي//ت كامل حدود 9 هزار ت//ن وزن دارد. اين ناو يكي از مجهزترينشناورهايجنگيآمريكا،ازجملهمجهزبهرادارهاي پيش//رفته سهبعدي است و به همين دليل تصادم آن با يك كشتيباريبسيارغيرعاديتلقيشدهاست.كشتيفيليپيني كه با ناو آمريكايي برخورد كرده، »ايسيايكس كريستال« نام دارد و با باري كمتر از 30 هزار تن در حركت بوده است. اين كشتي تنها آسيبي جزيي از ناحيه دماغه ديده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.