استعفاي6 مشاورترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- شش عضو شوراي مشورتي ايدز در نهاد رياستجمهوري آمريكابهدليلبياهميتيرييسجمهوربهاينمسالهباخشمازسمتشان كنارهگيريكردند. اسكاتشوتلز،لوسيبرادلي – اسپيرينگر، جينا براون، اوليسس بورلي سوم، اولگ و گيرسل گرانادوس رسما استعفاي خود را در يك نامه مشترك كه در نيوزويك منتشر شد، اعالم كردند. آنها در اين نامه نوشتند چون دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا به مساله ايدز و ويروس اچآيوي اهميتي نميدهد، ما از سمت خود كنارهگيري ميكنيم. اين گروه شش نفره گفتند دولت هيچ استراتژي درباره مقابله با ويروس ايدز ندارد و زماني كه اقدامي انجام ميدهد، با كارشناسان مشورت نميكند و قوانيني را وضع ميكند كه به ضرر بيماران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.