خيز رييسجمهور روآندا براي سومين دور

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- رييسجمهور روآندا بهطور رس//مي با تاييد حزب حاكم در انتخاباتپيشروبرايدورهسومرياستجمهوريشركتميكند. براساس رايگيريدرونحزبي،پلكاگامه،رييسجمهورروآنداكانديدايحزبجبهه ميهنپرستي روآندا در انتخابات چهارم آگوست خواهد بود. وي به اعضاي حزبش اعالم كرد: بياييد در طول هفت سال آينده بهتر از گذشته حركت كنيم. همچنين رييسجمهور كنوني توسط دو حزب ديگر يعني حزب سوسيالدموكراتيك و حزب ليبرال نيز به عنوان كانديداي آنها تاييد شده است. در اين ميان تنها حزب سبز اين كشور با انتخاب فرانك هابينزا اعالم كرده است كه در انتخابات پيشرو با كاگامه به رقابت خواهد پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.